دانلود رایگان جزوه طراحی اجزا ارشد مکانیک

جزوه طراحی اجزا ارشد مکانیک دانلود فایل                             در مرحله یافتن نقاط یا المان بحرانی فاکتور های مختلفی مؤثرهستند از جمله هندسه قطعه ،نحوه بار گذاری ، تمرکزتنش. ار لحاظ هندسی نقاط با مقاطع کوچکترتنش بیشتری را تحمل می کنند. در مسائل […]

دانلود رایگان جزوه اموزش جیره نویسی دام و طیور

دانلود رایگان جزوه اموزش جیره نویسی دام و طیور دانلود فایل                                 یکی از موضوعات قابل توجه در بهبود ترکیب غذاها انجام عملیات حرارتی روی کربوهیدراتهای جیره می باشد که این عمل باعث افزایش کارآیی جیره گردیده و قیمت تمام […]

دانلود رایگان جزوه کودکان استثنایی ارشد

جزوه کودکان استثنایی ارشد دانلود فایل                                         دلیل: عدم انفصال کروموزومی مادر به علت سن زیاد یا غیر طبیعی بودن کروموزومها معموال این حالت به دو صورت اتفاق می افتد. -صورت اول )علت وجود کروموزوم اضافی( […]

دانلود رایگان جزوه مدیریت مالی کارشناسی ارشد

جزوه مدیریت مالی کارشناسی ارشد دانلود فایل                             دانلود رایگان جزوه مدیریت مالی کارشناسی ارشد شرکت برادران حاشیهی سود در سالهای ۷۵ و ۷۶ را بهترتیب ۰۴۹۴/۰ و ۰۴۹۷/۰ همچنین میزان گردش دارایی در این سال بهترتیب ۲۵/۱ و ۱۶/۱ میباشد، نرخ […]

دانلود رایگان جزوه ویروس شناسی علوم ازمایشگاهی

دانلود رایگان جزوه ویروس شناسی علوم ازمایشگاهی دانلود فایل                                           چه کسانی اثر انگشت ندارند؟ اثر انگشت برای شناسایی افراد به کار میرود، اما برخی به دلیل یک جهش ژنی، اثر انگشت ندارند. ژن فقدان […]

دانلود رایگان جزوه ازمایشگاه ژنتیک

دانلود رایگان جزوه ازمایشگاه ژنتیک دانلود فایل                                           در انسان خطوط انگشتان دست به عنوان یک صفت کمی یا چند عاملی دارای توارث پلی ژنیک می باشد. صفات مالتی فاکتوریال صفاتی هستند که تحت اثر […]