دانلود رایگان نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در بحث انتگرا لهاي مختلط (به طور متوسط % 30 از کل سوالات)
ـالف محاسبه انتگرالهاي مختلط به روش مستقیم
ب – تعیین ناحیه همگرایی سريهاي مختلط با روش ریشه n ام
ج ـ دستهبندي انواع نقاط تکین و تعیین نوع آنها دانلود رایگان نمونه سوالات معادلات دیفرانسیل
ـد بسطهاي مکلوران توابع معروف و استفاده از آنها براي بسطیافتن هاي لوران
ـهـ نوشتن سريبسط توابع کسري معتبر در نواحی مختلف با عنایت به هاي هندسی
و – محاسبه مانده در نقاط تکین روشباتنها هاي
A (استفاده از بسط لوران
B (استفاده از فرمول محاسبه مانده در قطبها
ز ـ محاسبه انتگرال ماندههاي مختلط با روش ها و محاسبه انتگرال هايهاي حقیقی در فرم