دانلود رایگان نمونه سوالات ریاضی مهندسی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تابع ( ) = x f y نامند هر گاه داشته باشیم را یک تابع زوج می = − ( ) ( ) x x f
یعنی نسبت به محور y ها متقارن باشد تابع ( ) = x f y نامند هر گاه داشته باشـیم را فرد می
− = − ( ) ( ) x f x f یعنی نسبت به مبدأ متقارن باشـد بـه عنـوان مثـال = x y
۲
تـابع زوج و دانلود رایگان نمونه سوالات ریاضی مهندسی
sin = x y.

 

کند که چه نوع تـابع دارای بـسط بـه پردازیم که شرایطی را اعلام می اکنون به قضیه زیر می

از ضابطه توابع بالا مشخص بود که آنها متناوب هستند ، ولی در رشته
دهنـد شویم که ضابطه آنها متناوب بودن را نشان نمی بعضی وقتها با توابع متناوبی روبرو می
. هستند ای است که آنها متناوبولی تعریف توابع به گونه
:گیریم به عنوان مثال توابع زیر را در نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *