دانلود رایگان سوالات فلسفه یازدهم انسانی با جواب

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان سوالات فلسفه یازدهم انسانی با جواب

 

تعاریف فلسفه
افالطون : فلسفه لذتی گرامی است؛ خواستگاه فلسفه، شگفتی در برابر جهان است.
ارسطو: فلسفه علم به موجودات است و از آن سو که وجود دارند.
کانت : فلسفه شناسایی عقالنی است که از راه مفاهیم حاصل شده باشد.
ابن سینا: فلسفه، آگاهی بر حقایق تمام اشیا است؛ به قدری که برای انسان ممکن است بر آنها آگاهی یابد.
هگل: فلسفه، بحث در امر مطلق است.
تعریف و ضرورت حقوق
معانی واژه حقوق دانلود رایگان سوالات فلسفه یازدهم انسانی با جواب
مجموع امتیازاتی مانند حق حیات و حق مالکیت که به موجب قانون به افراد و گروه های اجتماعی اعطا می
شود )جمع کلمه حق(
دانش حقوق
مجموعه ای از مقررات اجتماعی که افراد یک جامعه ملزم به رعایت آنها بوده، دولت ضمانت اجرای آنها را
بر عهده دارد و هدف مستقیم از آن، ایجاد نظم و امنیت در جامعه است. )اسم جمع(
مقصود از حقوق در اینجا معنای اخیر است.
تعیین حقوق برای جلوگیری از منازعات اجتماعی حاصل از امیال گوناگون انسان ها وتعارض منافع و
محدودیت امکانات و منابع و برقراری نظم و امنیت در جامعه ضروری است.
تالزم حق و تکلیف
تالزم حق هر کس با تکلیف دیگران دانلود رایگان سوالات فلسفه یازدهم انسانی با جواب