سوالات علوم و فنون دهم انسانی با جواب تشریحی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان سوالات علوم و فنون دهم انسانی

8 -در متن کتاب ص16و17 نکات ادبی نثر را شناسایی و استخراج کنید.
19 -در متن کتاب ص16و17 نکات فکری نثر را شناسایی و استخراج کنید.
20 -نتیجه گیری و نوع نثر را بیان کنید.
سوال های متن درس دوم – سازه ها و عوامل تاثیر گذار در شعر فارسی )علوم و فنون1)
1-کارکرد شعر و موسیقی چیست؟
2-چند نمود عاطفی نام ببرید؟
3 -اساسیترین عامل پیدایی شعر چیست؟
4-شاعر برای انتقال عاطفۀ خود از چه چیزی کمک میگیرد؟
5 -چه عواملی به انتقال بهتر احساس و عاطفه کمک میکند؟ دانلود رایگان سوالات علوم و فنون دهم انسانی
6-شعر زیر را از نظر وزن و آهنگ بررسی نمایید.
خروش آمد و نالۀ کرنای دم نای رویین و هندی درای
زمین آمد از سمّ اسپان به جوش به ابر اندر آمد فغان و خروش… »شاهنامه فردوسی«
7-پس از عاطفه مهمترین عامل تاثیر شعر چیست؟
8-انتظار آدمی از شعر چیست؟ )یا( چرا آدمی شعر را بیش از نثر می خواند؟
9 -آیا وزن در شعر جنبۀ تزیینی دارد؟
10 -کتابهای مقدّس برای تاثیرگذاری از چه عاملی بهره گرفتهاند؟
11-سعدی در شعر زیرچه حالتی را به خواننده منتقل می کند؟
ما همه چشمیم و تو نور ای صنم چشم بد از روی تو دور ای صنم
روی مپوشان که بهشتی بود هر که ببیند چو تو حور ای صنم…
12 -وزن را تعرف کنید.
13 -وسیلۀ ادراک وزن چیست؟
14 -برای ادراک وزن مثالی بزنید. دانلود رایگان سوالات علوم و فنون دهم انسانی