دانلود رایگان سوالات زیست شناسی دهم

دانلود رایگان سوالات زیست شناسی دهم

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان سوالات زیست شناسی دهم

یکی از مناطقی که در مسیر مهاجرت این پروانهها قرار دارد، دریاچهاي به
نام دریاچه Superior ه اونتاریو، از غرب به مینِسوتا، از جنوب به است، این دریاچه از شمال ب
میشیگان و ویسکانسین محدود است.
این دریاچه از نظر مساحت سطحی، گستردهترین دریاچه آب شیرین دنیاست و از نظر حجم هم
سومین دریاچه آب شیرین دنیا محسوب میشود .
ن پروانهاما یک نکته عجیب و غریب در جریان مهاجرت شمال به جنوب ای ها بر فراز همین دریاچه
رخ میدهد، پروانهها در یک نقطه مشخص به صورت غیرضروري تغییر مسیر میدهند و به سمت
مشرق میروند و بعد از پیمودن مسافتی، دوباره سمت جنوب را در پیش میگیرند . دانلود رایگان سوالات زیست شناسی دهم
چرا چنین چیزي رخ میدهد؟
زیستشناسها و جغرافیدان ین توقف مسیر مهاجرت پروانهها روي چیزي که ا ها را باعث میشود،
تحقیق کردهاند و به این نتیجه رسیدهاند، عامل کوهی مرتفعی بوده است که زمانی بسیار دور در
همین منطقه وجود داشت و بلندترین کوه آمریکاي شمالی محسوب میشد .
خب، بسیار جالب است که در اینجا همکاري مشترك دو شاخه دانش، دانشمندان را به حل یک معما
رسانده است .
از نظر علمی، ترکیب چند عامل براي مسیر و مقصد مشترك پروانهها مؤثر دانسته شده است: ریتم دانلود رایگان سوالات زیست شناسی دهم
شبانهروزي، میدانهاي مغناطیسی زمین، موقعیت خورشید در آسمان .
اما چیز جالب و شاعرانه دیگر در اینجا برتري حافظه غریزي جمعی پروانه بر حافظه ما انسانها ها
است، ماهایی که خیلی آسان بزرگترین شخصیتها و رویدادها و یا اهداف و آرزوهاي والایمان یا
خاطرات و تجارب تلخ و شیرینمان را فراموش میکنیم، ماهایی که خیلی سریع تغییر مسیر میدهیم،
و عهدهایمان را میشکنیم، اسمش را خیلی وقت رورمان میها براي تسکین غ گذاریم تطبیق، عملگرا دانلود رایگان سوالات زیست شناسی دهم

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.