دانلود رایگان سوالات ریاضی یازدهم تجربی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان سوالات ریاضی یازدهم تجربی

۴۶ -در چهارضـلعی رو به رو اگر عمود منصـف اضلاع ܦܥ و ܥܤ و ܤܣ در نقطه ܱ همرس باشند.
ثابت کنید عمودمنصف ضلع ܦܣ هم از نقطه ܱ می گذرد.
اگر دایره ای به مرکز ܱ و به شـعاع ܣܱ رسـم کنیم. سه راس دیگر چهار ضلعی نسبت به این دایره
چه وضعیتی دارند؟

دانلود رایگان سوالات ریاضی یازدهم تجربی
۴۷ – خط ݀ و نقطه ܣ به فاصله ۴ سانتی متر از آن مفروض اند.
الف ) مثلث متسـاوی الساقینی رسم کنید که قاعده اش روی خط݀ و رأسش روی نقطه ܣ و طول ساقش ۶ سانتی
متر باشد.

ب ) مثلث متساوی الساقینی رسم کنید که رأسش نقطه ܣ و قاعده اش برابر ۶ سانتی متر و روی خط ݀ باشد.

ج ) مثلث متسـاوی السـاقینی رسـم کنید که قاعده اش روی خط݀ و رأسش روی نقطه ܣ و مساحتش ۲۰ سانتی
متر مربع باشد.

۴۸ -استدلال استقرایی را تعریف کنید .

۴۹ -استدلال استنتاجی را تعریف کنید . دانلود رایگان سوالات ریاضی یازدهم تجربی

۵۰ -عکس قضیه های زیر را بنویسید .
مضرب ۵ باشد ، آن گاه ݊ مضرب ۵ است . ۲ الف) اگر ݊
ب) اگر مجموع دو زاویه از مثلثی با زاویه سوم برابر باشند، آن گاه مثلث قائم الزاویه است .

۲۲
جزوه کار ریاضی ۲ پایه یازدهم تجربی
فصل دوم : هندسه دبیر ریاضی : عادل آخکندی
پ) در یک مستطیل، قطرها با هم برابرند . دانلود رایگان سوالات ریاضی یازدهم تجربی

ت) در مثلث قائم الزاویه نقطه همرسی عمودمنصف ها وسط وتر مثلث است .

ث) اگر در یک مثلث مجموع هر دو زاویه از زاویه سوم کوچک تر باشد، تمام زاویه های مثلث حاده است .

۵۱ -برای رد کردن هر کدام از حکم های کلی زیر یک مثال نقض بیاورید .
الف) هر چهار ضلعی که قطرهایش بر هم عمود باشند ، مربع است .

ب) مربع یک عدد حقیقی بزرگ تر یا مساوی آن عدد است .

پ) در یک مثلث قائم الزاویه هر ضلع از نصف دو ضلع دیگر بزرگ تر است .

ت) مجموع دو عدد اول، یک عدد مرکب است .
ث) در مثلث ، اندازه ی هر ضلع از اندازه ی هر ارتفاع کوچک تر است . دانلود رایگان سوالات ریاضی یازدهم تجربی

ج) مساحت هر مثلث از محیط آن بزرگ تر است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *