دانلود رایگان سوالات ریاضی یازدهم تجربی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان سوالات ریاضی یازدهم تجربی

46 -در چهارضـلعي رو به رو اگر عمود منصـف اضلاع ܦܥ و ܥܤ و ܤܣ در نقطة ܱ همرس باشند.
ثابت كنيد عمودمنصف ضلع ܦܣ هم از نقطة ܱ مي گذرد.
اگر دايره اي به مركز ܱ و به شـعاع ܣܱ رسـم كنيم. سه راس ديگر چهار ضلعي نسبت به اين دايره
چه وضعيتي دارند؟

دانلود رایگان سوالات ریاضی یازدهم تجربی
47 – خط ݀ و نقطة ܣ به فاصلة 4 سانتي متر از آن مفروض اند.
الف ) مثلث متسـاوي الساقيني رسم كنيد كه قاعده اش روي خط݀ و رأسش روي نقطة ܣ و طول ساقش 6 سانتي
متر باشد.

ب ) مثلث متساوي الساقيني رسم كنيد كه رأسش نقطة ܣ و قاعده اش برابر 6 سانتي متر و روي خط ݀ باشد.

ج ) مثلث متسـاوي السـاقيني رسـم كنيد كه قاعده اش روي خط݀ و رأسش روي نقطة ܣ و مساحتش 20 سانتي
متر مربع باشد.

48 -استدلال استقرايي را تعريف كنيد .

49 -استدلال استنتاجي را تعريف كنيد . دانلود رایگان سوالات ریاضی یازدهم تجربی

50 -عكس قضيه هاي زير را بنويسيد .
مضرب 5 باشد ، آن گاه ݊ مضرب 5 است . 2 الف) اگر ݊
ب) اگر مجموع دو زاويه از مثلثي با زاويه سوم برابر باشند، آن گاه مثلث قائم الزاويه است .

22
جزوه كار رياضي 2 پايه يازدهم تجربي
فصل دوم : هندسه دبير رياضي : عادل آخكندي
پ) در يك مستطيل، قطرها با هم برابرند . دانلود رایگان سوالات ریاضی یازدهم تجربی

ت) در مثلث قائم الزاويه نقطه همرسي عمودمنصف ها وسط وتر مثلث است .

ث) اگر در يك مثلث مجموع هر دو زاويه از زاويه سوم كوچك تر باشد، تمام زاويه هاي مثلث حاده است .

51 -براي رد كردن هر كدام از حكم هاي كلي زير يك مثال نقض بياوريد .
الف) هر چهار ضلعي كه قطرهايش بر هم عمود باشند ، مربع است .

ب) مربع يك عدد حقيقي بزرگ تر يا مساوي آن عدد است .

پ) در يك مثلث قائم الزاويه هر ضلع از نصف دو ضلع ديگر بزرگ تر است .

ت) مجموع دو عدد اول، يك عدد مركب است .
ث) در مثلث ، اندازه ي هر ضلع از اندازه ي هر ارتفاع كوچك تر است . دانلود رایگان سوالات ریاضی یازدهم تجربی

ج) مساحت هر مثلث از محيط آن بزرگ تر است .