سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی با پاسخ تشریحی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی

1 )موضوعات مورد شناخت انسان کدماند؟ مشخصههای هرکدام را تبیین نمایید.
2 )آیا چشم انسان توانایی دیدن همه اشیاء مادی را دارد؟ چرا
3 )ثمره و نتیجه درک نیازمندی به خداوند را تشریح نمایید.
4 )رابطه مصنوعات دست بشر و رابطه جهان با خداوند ر ا مقایسه کنید. )در بقا(
5 )چرا خداوند به آفریننده نیاز ندارد؟
6 )اینکه قرآن میفرماید: خداوند نور آسمانها و زمین است یعنی چه؟
7 )استدالل کنید که جهان در پیدایش به خدا نیازمند است.
8 )آیا میتوان به ذات خداوند پی برد و چیستی او را مشخص کرد؟
9 )نیازمندی جهان به خدا در مرحله بقا را توضیح دهید
10 )آیا نیازمندی موجودات به خداوند فقط به مرحلة پیدایش اختصاص دارد؟ با ذکرِ مثال شرح دهید.
11 )آیا رابطه جهان با خدا مانند رابطه بنّا با مسجد است؟ چرا؟
12 )از چه نظر رابطه خداوند با جهان، تاحدی شبیه رابطه مولد با جریان برق است؟
13 )درک نیازمندی به خدای بینیاز چه ثمرهای برای انسان دارد؟
14 )با ذکر دلیل ناتوانی انسان را در شناخت ذات و چیستی خداوند شرح دهید؟
15 )نتیجهی استدالل نیازمندی جهان به خدا در مرحله پیدایش را بنویسید؟
16 )از چه مقدماتی به این نتیجه میرسیم که جهان در هستی خود نیازمند به خداست؟
17 )الزمهی فرض هرگونه چیستی برای ذات خدا چیست؟
18 )تفاوت انسانهای آگاه و ناآگاه نسبت به نیازمندی خود به خدا چیست؟
19 )آیا هر موجودی به آفریننده نیازمنداست؟ چرا؟ با مثال توضیح دهید.
20 )اینکه میگوییم خدا نور هستی است، به چه معناست؟ توضیح دهید. دانلود رایگان سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی
21 )منظور از دیدن خداوند چیست؟
22 )پدیدهها که وجودشان از خودشان نیست برای موجود شدن به چه چیز نیاز دارند؟ همراه با مثال بنویسید.
23 )چرا رؤیت خداوند با چشم، غیرممکن است؟ توضیح داده و بنویسید چگونه میتوان خدا رادید؟
24 )کدام معرفت برتر و عمیق نسبت به خداست که برای نوجوان در دسترس و امکانپذیر است؟ چرا؟
25 )با توجه به آیة شریفه »یسأله من فی السماوات و االرض کل یوم هو فی شأن « نیازمندی جهان به خدا در بقا را توضیح دهید.
26 )چگونه میتوان خداوند را شناخت؟
27 )آیا دیدن خداوند امکانپذیر است؟
28 )در چه صورتی یک موجود در وجود نیازمند دیگری نیست؟
29 )توضیح دهید چرا نمیتوان خدا را دید؟
30 )آیا انسان میتواند با هر چیزی خدا را ببیند؟
31 )استداللی بنویسید که نتیجه بگیریم ما و همه پدیدهها در آفرینش به آفرینندهای نیازمند هستیم که خودش پدیده نباشد.
32 )چرا قرآن خدا را به نور هستی تعبیر کرده است؟
33 )تسلسل علتها در مورد نیازمندی موجودات به آفریدگار به چه معناست؟ توضیح دهید. دانلود رایگان سوالات دین و زندگی دوازدهم انسانی