دانلود رایگان سوالات جامعه شناسی یازدهم

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان سوالات جامعه شناسی یازدهم

کرده ی بد خودمردم درهمه ی برو بحر پدید آمد تاماهم کیفر بعضی اعمالشان رابه آنها بچشانیم باشد که پشیمان شده وبه درگاه خدا
بازگردند.
آیه 62 سوره اعراف : وچنانچه مردم شهر ودیار همه ایمان آورده وپرهیزکار می شدند همانا مادرهای برکات آسمان وزمین رابرروی آنها می
گشودیم ولیکن چون تکذیب آیات کردند ماهم سخت به کیفرکردار زشتشان رسانیدیم.
سواالت درس2:آیافرهنگ های مختلف گستره جغرافیایی وتداوم تاریخی یکسانی دارند؟ جواب:خیربرخی ازفرهنگ ها عمری کوتاه دارندوبرخی مدتی
طوالنی دوام می آورند.برخی درمحدوده خاصی قراردارند وبرخی ازمحدودجغرافیایی ومرزهای خودخارج می شوند.
2 -چرا فرهنگ هامتنوع هستند؟ جواب: زیرا عقایدوارزش های اساسی وکالن آنها بایکدیگر متفاوت است.
3 -فرهنگ هاازنظرقابلیت گستره ی جغرافیایی ،تداوم وانتقال چنددسته اند؟ جواب: 1-فرهنگ هایی که درطول زمان دریک سرزمین واحد به
وجودآمده اند وفرهنگ هایی که درزمان واحددرسرزمین های متعددبه وجودآمده اند. 2 -فرهنگ هایی باعمرکوتاه وفرهنگ هایی بادوام
طوالنی3 -فرهنگ هایی که قابلیت عبورازمرزهای جغرافیایی رادارندوجهانی می شوند ، فرهنگ هایی که ناظربه قوم خاص ومحدوده ی خاص
جغرافیایی هستند. دانلود رایگان سوالات جامعه شناسی یازدهم
4 -فرهنگ جهانی چیست؟جواب:فرهنگی که ازمرزهای جغرافیایی وقومی عبورمی کندودرپهنه جهان گسترش می یابد.
5 -درچه صورتی فرهنگ منطقه خاصی جهانی می شود؟ جواب: درصورتی که نسبت به سایراقوام ومناطق نگاه سلطه جویانه داشته باشند.
2 -فرهنگ هایی که به سوی جهانی شدن حرکت می کنند چنددسته اند؟ جواب: 1 -فرهنگی که عقاید،رفتاروارزش های آن ناظربه قوم یامنطقه یا
گروه خاصی است مانند صهیونیست ها که متوجه نژادخاص بارویکردخاص مادی هستند.یافرهنگ سرمایه داری باتوجه به قدرت وثروت.2-
فرهنگی که عقاید،ارزش ها وهنجارهایش درخدمت قوم خاصی نیست وازسعادت همه انسان ها سخن می گویدمانند فرهنگ اسالمی
7 -فرهنگ سرمایه داری )فرهنگ سلطه ، فرهنگ استکبار(ازچه ویژگی هایی برخورداراست؟ جواب: 1 -ثروت وقدرت درکانون توجه اوست.2-
کشورهای دیگررادرپیرامون قدرت وثروت به خدمت می گیرد.3 -تسلط یک قوم ،جامعه وگروه خاص رابردیگران دنبال می کند.4 -دیگران را
به ضعف وناتوانی می کشاند. دانلود رایگان سوالات جامعه شناسی یازدهم
8 -کدام فرهنگ ها ازعقاید و آرمان های مشترک انسانی سخن می گویند؟ جواب: فرهنگی که درخدمت گروه وقوم خاصی نیست وسعادت همه
انسانها رادنبال می کند.
6 -کدام فرهنگ ها شایستگی حرکت به سوی یک فرهنگ جهانی رادارند؟ جواب: 1 -عقاید،ارزشها وآرمان هایشان موافق فطرت آدمیان
باشد. 2 -هنجارهاورفتارش مطابق با آرمان ها و عقایدش باشد.
11 -فرهنگ حق چه نوع فرهنگی است؟ جواب: فرهنگی که عقاید، ارزش ها ورفتارهایش مطابق نیازهای فطری انسان ها باشد.
11 -مدینه ی فاسقه فارابی چه نوع جامعه ای است؟ جواب : جامعه ای که عقایدوارزش هایش حق است ولی هنجارها ورفتارهایش موافق با آن
عقایدوارزش هانباشد.
12 -نمونه هایی ازجوامع فاسقه نام ببرید: جواب: خوارج،امویان،عباسیان
13 -فرهنگ مطلوب جهانی ازچه ویژگی های عام وجهان شمولی بایدبرخوردارباشد؟ جواب: حقیقت، معنویت،عدالت ،حریت )آزادگی ( مسئولیت
وعدالت . دانلود رایگان سوالات جامعه شناسی یازدهم
14 -چرا حقیقت یکی از ویژگی های فرهنگ جهانی مطلوب است؟ جواب: زیرافرهنگی که به حقیقتی قایل نباشدنمی تواند ازمعیارسنجش ارزش ها
برخوردارباشدوتوان دفاع عقیدتی ازخودراندارد.
15 -چه نوع فرهنگ هایی درصورت گسترش انسانیت رابابحران های روحی وروانی گرفتار می سازند؟ چرا؟ جواب: فرهنگ هایی که فقط به
نیازهای مادی انسان توجه می کنند.زیراازپاسخ به پرسش های بنیادین درباره مرگ وزندگی، سعادت معنوی وابدی انسان ها ناتوان و غافل اند. دانلود رایگان سوالات جامعه شناسی یازدهم