دانلود رایگان سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندیشه سیاسی مجموعه ای از آراء و عقایدی است که به شیوه عقالئی و منطقی و مستدل در باره
چگونگی سازمان دادن به زندگی سیاسی مطرح می گردد.
اندیشه سیاسی اگر بر اساس مبانی فلسفی مطرح گردد، فلسفه سیاسی و اگر بر اساس مبانی فقهی و یا
کالمی مطرح گردد، فقه سیاسی و یا کالم سیاسی نامیده می شود.
اندیشمند سیاسی در پی یافتن علل بی نظمی ها و مشکالت و بحرانهای جامعه خود است و اندیشه
سیاسی وی تبیین وضع موجود و ارائه راه حل برای حل مشکالت و ارائه الگو برای رسیدن به جامعه
آرمانی است.
مرحله تشخیص علل در اندیشه سیاسی، مهم و اساسی است.
فصل اول: تحوالت سیاسی-اجتماعی دوران حیات امام خمینی و تاثیر آنها در
اندیشه سیاسی ایشان
می توان دوران زندگی امام خمینی را به چهار مرحله زیر تقسیم کرد
1-دوران کودکی و نوجوانی
2-دوران تحصیل
دانلود رایگان سوالات اندیشه سیاسی امام خمینی
4-دوران رهبری
1-تحوالت دوران کودکی و نوجوانی امام )1311-1221)
امام خمینی در اول مهرماه 1221 در شهرستان خمین در خانواده ای روحانی دیده به جهان گشود.
پدر او سید مصطفی از فقهای معاصر میرزای شیرازی صاحب فتوای معروف در جنبش تنباکو بود.
سید مصطفی پس از پایان تحصیالت از نجف به خمین بازگشت و در کنار مردم به مبارزه با زورگویان
دولتی و خوانین بود.
پدر امام در سن 42 سالگی و در مسیر خمین به اراک برای شکایت از دو نفر از خانهای ستمگر خمین به
شهادت رسید.
از آن پس روح اهلل 5 ماهه توسط مادر و عمه خود بزرگ شد.
نفرت و انزجار روح اهلل نسبت به روابط ظالمانه اقتصادی-اجتماعی به تدریج شکل علمی گرفته و مبنای
اصل دفاع از مستضعفین در برابر مستکبرین گردید.