دستور کار آزمایشگاه حالت جامد

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان دستور کار آزمایشگاه حالت جامد

قطبی-دو قطبی نسبتاً قوی تر به هم پیوند می خورند.
ماهیت فیزیکی نرم است و بیشتر آنها گازها یا مایعات در دمای اتاق هستند.
آنها الکتریسیته را هدایت نمی کنند و دارای نقطه ذوب بالاتری نسبت به جامدات مولکولی غیر قطبی هستند.
مثالها: HCl ، SO 2 ، NH 3 و غیره
3. جامدات مولکولی متصل به هیدروژن

جامدات حاوی پیوندهای کووالانسی قطبی با اتم های هیدروژن ، فلورین ، اکسیژن و نیتروژن هستند. در این جامدات ، مولکول ها از طریق پیوند هیدروژنی قوی به هم نزدیک می شوند .

ماهیت فیزیکی چنین جامداتی سخت است. دانلود رایگان دستور کار آزمایشگاه حالت جامد
آنها برق را هدایت نمی کنند.
حالت فیزیکی این جامدات مایعات فرار یا جامدات نرم در دمای اتاق هستند.
نقطه ذوب پایینی دارند.
مثالها: H 2 O (یخ).
جامدات یونی
در جامدات یونی ذرات تشکیل دهنده یون هستند. اینها با آرایش کاتیونها و آنیونها توسط نیروهای قوی کولنبی شکل می گیرند.

اینها از نظر ماهیت سخت و شکننده هستند.
جامدات یونی در حالت جامد به عنوان یک عایق عمل می کنند اما در حالت مذاب و آبی رسانا هستند.
آنها دارای نقطه ذوب بالایی هستند.
مثال: NaCl ، MgO ، ZnS ، CaF 2 و غیره دانلود رایگان دستور کار آزمایشگاه حالت جامد