جزوه کودکان استثنایی ارشد

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دلیل: عدم انفصال کروموزومی مادر به علت سن زیاد یا غیر طبیعی بودن کروموزومها معموال این حالت به دو صورت اتفاق
می افتد.
-صورت اول )علت وجود کروموزوم اضافی( ۴۵ % افراد دانلود رایگان جزوه کودکان استثنایی ارشد
علت وجود کروموزوم اضافی عدم انفصال طبیعی کروموزومهای مادر است.
عدم انفصال طبیعی تعداد کل کروموزومها ۴۷ عدد است.
کروموزومها به طور مساوی تقسیم نشده است برخی ۴۵ کروموزوم و برخی ۴۷
-علت عدم انفصال طبیعی کروموزومها چیست؟
ازدیاد سن مادر و اختالل عمل تخمدانهای مادر
-رابطه سن مادر و ابتالء کودک به سندرم دان چگونه است؟

نکته ۱ :چون بیماری مربوط به ازدیاد سن مادر است آنرا سندرم وابسته به سن نیز می نامند.
نکته ۲ :در این حالت استعداد مادر به داشتن کودک مبتالی دیگر از ۱ تا ۲ درصد تجاوز نمی کند.
نکته ۳ :در عدم انفصال کروموزومی نوعی دیگری وجود دارد که به جای اینکه کروموزومها به طور مساوی تقسیم شوند به
طور غیرمساوی تقسیم شود بعضی دارای ۴۵ کروموزوم برخی شامل ۴۷ کروموزوم می شوند سلولهای جدید در کنار
یکدیگر قرار گرفته و شکل موزائیسم را به وجود می آورند. در آن عده ای از سلولهای بدن بیمار دارای سه کروموزوم ۲۱ و
عده دیگر کامال طبیعی یعنی دارای دو کروموزوم ۲۱ هستند زیرا سلولهایی که دارای ۴۵ کروموزوم هستند به سرعت از
بین می روند نشانه های فیزیکی و شدت عقب ماندگی در نوع موزائیسم کمتر است.
-صورت دوم )علت وجود کروموزوم اضافی( ۵%
-سن مادر دخالتی ندارد و علت بیماری را غیر طبیعی بودن کروموزومهای نامبرده می دانند و حالتی که به وجود می آید
به آن جا به جا شدگی قطعات کروموزومی می گویند.
-در این حالت اغلب کروموزومهای شماره ۲۲ یا ۱۳ یا ۱۵ روی کروموزوم شماره ۲۱ اضافی افتاده و یک جوش خوردگی
بین کروموزومهای نام برده به وجود می آید.
نکته ۱ :با آنکه حالت ترایزمی وجود دارد معذلک تعداد کروموزومها همان ۴۶ باقی می ماند. دانلود رایگان جزوه کودکان استثنایی ارشد
نکته ۲ :در این حالت استعداد داشتن کودک دیگری مبتال ۳۵ % است.
نکته ۳ :خانمهای جوان )نه مسن( که کودک مبتال به دنیا می آورند اکثراً از این نوع هستند.
شکل ظاهری:
*-شباهت سر و صورت این افراد به مغولها، چینیها، ژاپنیهاست
-شکل و قیافه این افراد به یکدیگر خیلی شباهت دارد.
-چشمها نزدیک به هم و مورب هستند.
-کاسه چشم کوچک به کشیدگی گوشه بیرونی چشم به طرف باال و شکاف پلکها باریک است.
*-نقاط سفیدی در اطراف حدقه چشم به شکل دایره و لکه های سفید و قهوه ای رنگ در عنبیه چشم دیده می شود.
*-خطوط دست همیشه مشخص نیست و گاهی چنان درهم و برهم است که مانند کاغذ مچال شده ای می ماند که آنرا باز
کرده اند.
-کف دستها گوشت آلود و در نصف مبتالیان یک خط افقی مستقیم و عمیق دیده میشود. دانلود رایگان جزوه کودکان استثنایی ارشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *