دانلود رایگان جزوه پیشگیری از سرطان

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه پیشگیری از سرطان

 

درصد تاثیر هر یک از این عوامل متفاوت است بهطوري که مصرف الکل و سیگار مسئول بیش از 30 درصد از بروز
سرطانهاست و غذاي ناسالم بین 30 درصد تا 35 درصد از علل سرطان را موجب می شود ،عوامل عفونی مسبب حدود 10 تا
20 درصد از سرطان هاست و البته عوامل شغلی و آلودگی هاي محیطی با هم سهم 3 درصد از علل سرطان ها را به خود
اختصاص دادهاند. افزایش سن ، عامل مهم افزایش بروز سرطان هاست و بهطور کلی مردان بیش از زنان در معرض ابتلا به
سرطان قرار دارند. کمتر از 7 تا 15 درصد از سرطان ها بهدلیل ارث بروز می کنند و عمدتا سرطان هاي روده بزرگ، پستان،
تخمدان، پروستات و پوست به ژنتیک مرتبط است. گرچه هنوز دانش کافی براي جلوگیري از بروز سرطان هاي ارثی را نداریم
اما با شناسایی افراد در معرض خطر، غربالگري و شناسایی زود هنگام بیماري در آنها می توانیم به داشتن یک زندگی تقریبا
طبیعی و طول عمر مناسب در آنها کمک کنیم . دانلود رایگان جزوه پیشگیری از سرطان
4 عامل خطر منتسب به 4 بیماري غیر واگیر شامل تغذیه نامناسب ، سیگار ، الکل و بی تحرکی مسئول بروز تمام بیماري هاي
غیر واگیر یعنی بیماري هاي قلبی- عروقی، دیابت، فشارخون بالا و سرطان ها هستند . با کنترل این عوامل و تغییر سبک
زندگی میتوانیم از بروز حدود 40 درصد از سرطان ها پیشگیري کنیم .
انجمن سرطان امریکا تخمین زده است که در سال 2008 حدود یک سوم مرگ هاي ناشی از سرطان بهدلیل مصرف دخانیات و
یک سوم دیگر مربوط به چاقی یا اضافه وزن، عدم فعالیت فیزیکی و تغذیه نامناسب بوده که قابل پیشگیري بودهاند. همچنین
براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در صورت انجام اقدامات پیشگیري می توان جان بیش از دو میلیون نفر را تا سال
2020 نجات داد دانلود رایگان جزوه پیشگیری از سرطان