دانلود رایگان جزوه نظریه های ارتباطات

جزوه تایپ شده نظریه های ارتباطات

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه نظریه های ارتباطات

آنچه برای مک لوهان مهم است رفتاری است حسن غالب در اندیش ه مک لوهان مهم است. در دور ه
اول )ارتباط( پیام از طریق بیان شفاهی و دریافت شفاهی منتقل میشود. در اینجا حس غالب،
شنوایی است این نظام ارتباط شفاهی
ساختار قبیلهای رامی سازد این دوره دورهای است که افراد در محیط قبیلهای خود زندگی میکنند
مزیت در نظام ارتباط شفاهی معنا ندارد هویت فردی معنا ندارد همهچیز با قبیله معنا میشود.
در دوره دوم )detribizadion)
حس غالب حس بینایی یا بصری است اما از طریق چشم میتوانیم کسب تجربه کنیم پس وقتیکه
نظام ارتباط را مکتوب وارد زندگی بشری میشود حس غالب بینایی میشود هر فرد میتواند
بهتنهایی متنی را بخواند و آن ارتباط برقرار کند حس جدا شدن از محیط پیرامون تحت تأثیر حس بینایی
یا بصری است چون حس بینایی تنها حسی است که میتواند موجب مزیت شود )این همان چیزی
است که گیدتر به آن از جا کندگی میگوید( دانلود رایگان جزوه نظریه های ارتباطات
دور ه سوم relibizadion
از طریق رادیوتلویزیون شکل میگیرد وقتی رادیو وارد زندگی بشرمی شود حس غالب درباره شنوایی
است کسب اعتبار مجدد حس شنوایی در زندگی بشر یعنی این قبیلهای شدن همان نظام قبیلهای
بسته و اولیه نیست و اینجاست که مک لوهان میگوید دهکده جهانی فردگرایی کمرنگ میشود
هویت فردی کمرنگ میشود جهانیشدن بر ملیگرایی برتری میکند عقلگرایی ملیگرایی کمرنگ
میشود.
مک لوهان: رسانهها امتداد حواس انسان است. دانلود رایگان جزوه نظریه های ارتباطات
تمدن از یک لوهان تمدن امتداد انسان است از طریق چاپ و رسانههای مکتوب میتوانیم با دوردست
مکانی و زمانی ارتباط برقرار کنیم. دانلود رایگان جزوه نظریه های ارتباطات
پس رسانهها بهواسط ه امتداد حواسی انسان تمدن سازند
مدرنیته:
شاخصهایی مثل عقلگرایی فردگرایی اصالحات دینی و ملیگرایی دارد که همه محصول
چاپ و نظام ارتباطی چاپی است دانلود رایگان جزوه نظریه های ارتباطات

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.