جزوه مدیریت مالی کارشناسی ارشد

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه مدیریت مالی کارشناسی ارشد شرکت برادران حاشیهی سود در سالهای ۷۵ و ۷۶ را بهترتیب ۰۴۹۴/۰ و ۰۴۹۷/۰ همچنین میزان
گردش دارایی در این سال بهترتیب ۲۵/۱ و ۱۶/۱ میباشد، نرخ بازده دارایی را بدست آورده و تجزیه و تحلیل
کنید.
۷۵ سال در دارایی بازده نرخ = ۰ /۰۴۹۴ × ۱/۲۵ = ۰ /۰۶۱۸
۷۶ سال در دارایی بازده نرخ = ۰ /۰۴۹۷ × ۱/۱۶ = ۰ /۰۵۷۶ دانلود رایگان جزوه مدیریت مالی کارشناسی ارشد
نکته: این نسبتها نشان میدهد که افزایش حاشیهی سود در این شرکت در سال ۷۶ به نسبت سال ۷۵
کمتر از آن است که کاهش در گردش، کل دارایی را خنثی کند. بنابراین کاهش در نرخ بازده سرمایهگذاری
میتوان نتیجه گرفت کاهش در گردش کل داراییها میباشد.
بازده حقوق صاحبان سهام یا نرخ بازده ارزش ویژه و یا نرخ بازده ارزش خالص یا ROE: دانلود رایگان جزوه مدیریت مالی کارشناسی ارشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *