دانلود رایگان جزوه مدیریت بازاریابی گردشگری

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه مدیریت بازاریابی گردشگری

 

وظیفه ی تبدیل تقاضای پنهان به تقاضای ف01445241 مؤثر را »بازاریابی پرورشی« می نامند. بازاریاب باید فردی 989 در
شناسایی اینگونه زمینه ها یا تقاضای پنهان بوده و بتواند با هماهنگی همه ی وظایف بازاریابی، بازار را با روشی منظم
توسعه دهد.
تقاضای تنزلی: وضعیتی است که در آن تقاضا برای محصول یا خدمتی کمتر از سطح قبلی است و کاهش بیشتر آن
نیز پیش بینی می شود. دلیل این امر عدم تالش در جهت بهسازی و بازسازی بازار مورد نظر، محصوالت یا فعالیتهای
بازاریابی است. »بازاریابی احیایی« عبارت است از یافتن پیشنهادهای تازه بازاریابی برای پیوند محصوالت و خدمات با
خواستههای بازار بالقوه. دانلود رایگان جزوه مدیریت بازاریابی گردشگری
تقاضای فصلی )نامنظم(: وضعیتی است که در آن الگوی زمانی تقاضا بر اثر تغییرات فصلی از الگوی زمانی عرضه
جدا و دور میشود. مثال: خلوت بودن مراکز تفریحی در روزهای وسط هفته و شلوغی بیش از حد در روز های پایانی
هفته. وظیفه بازار یابی برای بر طرف کردن تقاضای نامنظم، »بازاریابی تعدیلی« نامیده می شود؛ زیرا نقش آن همزمان
کردن هرچه بیشتر عرضه و تقاضاست. در بعضی از این موارد، الگوی تقاضا را می توان به سادگی با ایجاد انگیزه ها،
تبلیغات و ترفیعات تغییر داد. دانلود رایگان جزوه مدیریت بازاریابی گردشگری
تقاضای کامل: وضعیتی است که در آن زمان و سطح تقاضا با زمان و سطح مطلوب عرضه برابر است. وظیفه بازاریابی
در زمان تقاضای کامل، »بازاریابی محافظتی و نگهداری کننده« است. این نوع بازاریابی در وهلهی اول به موارد تاکتیکی
توجه دارد مانند حفظ قیمت درست، حفظ انگیزه در فروشندگان و واسطه ها و کنترل شدید هزینه ها.
تقاضای بیش از حد: هر از گاهی تقاضا برای محصول یا خدمت به طور چشمگیری بر عرضه پیشی میگیرد که آن
را »تقاضای سر ریز شده« مینامند و بیانگر وضعیتی است که در آن سطح تقاضا بیش از آن است که بازاریاب بتواند
یا برانگیخته شود تا جوابگوی آن باشد. این امر ممکن است ناشی از کمیابیهای موقت باشد. مانند شرایط جنگ.
وظیفه ی کاهش دادن تقاضای سرریز شده را »بازاریابی تضعیفی« یا »بازاریابی وارونه« می نامند که تالشی است برای
دلسرد کردن مشتریان به طور عام و یا گروهی از مشتریان به طور خاص، به طور موقت یا دائم.
تقاضای ناسالم: وضعیتی است که در آن هر نوع تقاضا زاید به نظر می رسد. مثال: سیگار، مواد مخدر، مشروبات
الکلی. مقابله با تقاضای ناسالم از طریق »بازاریابی مقابله ای یا عدم فروش« صورت می پذیرد دانلود رایگان جزوه مدیریت بازاریابی گردشگری