دانلود رایگان جزوه مخابرات دیجیتال

جزوه مخابرات دیجیتال

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان ماه پنجم دانلود رایگان جزوه مخابرات دیجیتال هر زمان که مادر احساس انقباض در رحم خود نمود باید شیر دادن را به تدریج قطع نماید. همچنین دقت شود مادر بارداری که شیر هم می دهد به غذای بیشتری نیاز دارد لذا مواد غذایی کافی و مناسب باید در اختیار او قرار گیرد.

 

کفایت شیر مادر: دانلود رایگان جزوه مخابرات دیجیتال راه برای تشخیص کافی بودن شیر مادر ، کنترل افزایش وزن شیرخوار است که با مراجعه به پزشک یا مراکز بهداشتی درمانی و با وزن کردن ماهیانه شیرخوار و ثبت آن بر روی کارت پایش رشد و رسم منحنی رشد مشخص می شود.- چنانچه شیرخوار منحصرا از شیر مادر استفاده می کند. دفع مکرر ادرار ( داشتن 6 عدد یا بیشتر کهنه خیس ) خود دال بر کفایت شیر مادر است.-مدفوع شیرخوارانی که از شیر مادر استفاده می کنند شل تر و دفعات آن نیز بیشتر از دفعات اجابت مزاج شیرخوارانی است که با شیر خشک تغذیه می شوند. لذا این مسئله را نباید با اسهال اشتباه کرد