دانلود رایگان جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲

دانلود رایگان جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲

تعریف شرکت دولتی
واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون مصادره
شده و بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت باشد.
ضرورت تشکيل شرکتهاي دولتی
1 )کمک به فرآیند رشد و توسعه اقتصادي.
2 )ایجاد اشتغال مولد.
3 )گرایش از یک اقتصاد متکی به درآمد نفت به درآمدهاي غير نفتی.
4 )ایجاد منابع جدید درآمد براي دولت.
5 )انحصار بهرهبرداري ، توليد و توزیع و واردات برخی از کاالها توسط دولت مانند دخانيات ، نفت.
6 )تامين، توليد و ذخيرهسازي نيازهاي اوليه جامعه.
7 )عدم توانایی مالی بخش خصوصی ، و یا عدم اعتماد به این بخش جهت اجراي فعاليتهاي مورد نياز.
8 )ایجاد زمينه حمایتهاي زیربنائی از صنایع داخلی. دانلود رایگان جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲
9 )امکان صدور کاال به خارج از کشور.
10 )کمک به تثبيت قيمتها و حمایت از مصرفکنندگان کاالها.
11 )تامين رفاه طبقات مختلف بدون توجه به سود آنی و حتمی.
12 )اجراي اقداماتی به منظور ارشاد و هدایت اقتصاد ملی.
13 )اجراي پارهاي از فعاليتها که تقریبا در همه کشورها در انحصار دولت است.
14 )ارائه خدماتی به موسسات دولتی.
ویژگيهاي شرکتهاي دولتی
1 )طرز تشکيل.
2 )صاحبان سهام و شرکاء.
23
3 )شخصيت حقوقی مستقل.
4 )نمایندگی صاحبان سهام.
5 )فراغت از مقررات غيرقابل اداري.
6 )فراغت از دخالتهاي سياسی.
7 )استقالل مالی.
8 )انحصارات.
9 )حسابرسی.
10 )انحالل.
مطالب مندرج در اساسنامه شرکتهاي دولتی
1 )نام شرکت.
2 )موضوع و اهداف شرکت.
3 )نوع شرکت و اهداف آن.
4 )مرکز شرکت
5 )سرمایه شرکت.
6 )اهم وظایف شرکت.
7 )ارکان شرکت.
8 )آغاز و پایان سال مالی شرکت.
9 )زمان بستن حسابها و تنظيم صورتهاي مالی. دانلود رایگان جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲
24
از شما انتظار دارد پس از مطالعه این قسمت بتوانيد :
1 ) ارکان شرکتهاي دولتی را نام ببرید و وظایف هر یک از آنها را شرح دهيد.
2 ) صورتهاي تشکيل مجمع عمومی شرکتهاي دولتی را بيان کنيد.
ارکان شرکتهاي دولتی
1 ) مجمع عمومی.
2 ) هيئت مدیره.
3 ) مدیر عامل.
4 ) بازرسان.
اهم وظایف مجمع عمومی شرکتهاي دولتی
1 ) تعيين خطمشی و سياستهاي کلی شرکت.
2 ) تصویب بودجه.
3 ) رسيدگی به صورتهاي مالی.
4 ) تصميمگيري در مورد افزایش یا کاهش سرمایه. دانلود رایگان جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲
اعضاي مجامع عمومی شرکتهاي دولتی عبارتند از :
1 ) وزیر امور اقتصادي و دارائی.
2 ) وزیري که شرکت دولتی وابسته به وزارتخانه اوست.
3 ) رئيس سازمان برنامه و بودجه.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.