دانلود رایگان جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲

تعریف شرکت دولتی
واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون مصادره
شده و بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت باشد.
ضرورت تشکیل شرکتهای دولتی
۱ )کمک به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی.
۲ )ایجاد اشتغال مولد.
۳ )گرایش از یک اقتصاد متکی به درآمد نفت به درآمدهای غیر نفتی.
۴ )ایجاد منابع جدید درآمد برای دولت.
۵ )انحصار بهرهبرداری ، تولید و توزیع و واردات برخی از کاالها توسط دولت مانند دخانیات ، نفت.
۶ )تامین، تولید و ذخیرهسازی نیازهای اولیه جامعه.
۷ )عدم توانایی مالی بخش خصوصی ، و یا عدم اعتماد به این بخش جهت اجرای فعالیتهای مورد نیاز.
۸ )ایجاد زمینه حمایتهای زیربنائی از صنایع داخلی. دانلود رایگان جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲
۹ )امکان صدور کاال به خارج از کشور.
۱۰ )کمک به تثبیت قیمتها و حمایت از مصرفکنندگان کاالها.
۱۱ )تامین رفاه طبقات مختلف بدون توجه به سود آنی و حتمی.
۱۲ )اجرای اقداماتی به منظور ارشاد و هدایت اقتصاد ملی.
۱۳ )اجرای پارهای از فعالیتها که تقریبا در همه کشورها در انحصار دولت است.
۱۴ )ارائه خدماتی به موسسات دولتی.
ویژگیهای شرکتهای دولتی
۱ )طرز تشکیل.
۲ )صاحبان سهام و شرکاء.
۲۳
۳ )شخصیت حقوقی مستقل.
۴ )نمایندگی صاحبان سهام.
۵ )فراغت از مقررات غیرقابل اداری.
۶ )فراغت از دخالتهای سیاسی.
۷ )استقالل مالی.
۸ )انحصارات.
۹ )حسابرسی.
۱۰ )انحالل.
مطالب مندرج در اساسنامه شرکتهای دولتی
۱ )نام شرکت.
۲ )موضوع و اهداف شرکت.
۳ )نوع شرکت و اهداف آن.
۴ )مرکز شرکت
۵ )سرمایه شرکت.
۶ )اهم وظایف شرکت.
۷ )ارکان شرکت.
۸ )آغاز و پایان سال مالی شرکت.
۹ )زمان بستن حسابها و تنظیم صورتهای مالی. دانلود رایگان جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲
۲۴
از شما انتظار دارد پس از مطالعه این قسمت بتوانید :
۱ ) ارکان شرکتهای دولتی را نام ببرید و وظایف هر یک از آنها را شرح دهید.
۲ ) صورتهای تشکیل مجمع عمومی شرکتهای دولتی را بیان کنید.
ارکان شرکتهای دولتی
۱ ) مجمع عمومی.
۲ ) هیئت مدیره.
۳ ) مدیر عامل.
۴ ) بازرسان.
اهم وظایف مجمع عمومی شرکتهای دولتی
۱ ) تعیین خطمشی و سیاستهای کلی شرکت.
۲ ) تصویب بودجه.
۳ ) رسیدگی به صورتهای مالی.
۴ ) تصمیمگیری در مورد افزایش یا کاهش سرمایه. دانلود رایگان جزوه مبانی مدیریت دولتی ۲
اعضای مجامع عمومی شرکتهای دولتی عبارتند از :
۱ ) وزیر امور اقتصادی و دارائی.
۲ ) وزیری که شرکت دولتی وابسته به وزارتخانه اوست.
۳ ) رئیس سازمان برنامه و بودجه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *