دانلود رایگان جزوه مبانی مالیاتی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه مبانی مالیاتی
:
مالیات هایی هستند که بر کاال و خدمات وضع می شود و پرداخت کننده آن برای سازمان امور مالیاتی ناشناخته است . این
دسته ازمالیات ها به دو گروه عمده به شرح زیرتقسیم می شوندکه پایه اخذ آنها مصرف داخلی کشور می باشد:
۱-مالیات بر واردات شامل موارد ذیل می باشد :
۱-۱-حقوق گمرکی
۱-۲-سود بازرگانی دانلود رایگان جزوه مبانی مالیاتی
۱-۳-حد ثبت سفارش
۱-۴ -درصدی از ارزش خودرو های خارجی
۲ -مالیات بر مصرف و فروش شامل موارد ذیل می باشد :
۱-۲-مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان جزوه مبانی مالیاتی
مزایای درآمدهای مالیاتی:
۱-کسب درآمد برای دولت در جهت ایجاد رفاه و ارائه خدمات عمومی به تمامی آحاد جامعه
۲ -توزیع منابع بین بخش های مختلف با سوق دادن منابع اقتصادی از فعالیت های مضر بده فعالیدت هدای مفیدد و سدود آور
مورد نیاز جامعه، مثالً با وضع مالیات های سنگین بر واردات سیگار و ارائه معافیت های مالیاتی برای فعالیت های تولیدی و
کشاورزی
۳ -عدالت اجتماعی و توزیع مجدد درآمد و ثروت، دولت با وضع مالیات های تصاعدی به جمع درآمد افراد با درآمدهای
باال و انتقال آن در قالب یارانه و کمک های بالعوض و تسهیالت مالی برای افدراد کدم درآمدد، بده تعددیل ندابرابری هدای
درآمد و ثروت پرداخته و بوسیله مالیات در جهت تعمیم عدالت اجتماعی قدم بر می دارد.
۴ -ایجاد ثبات اقتصادی با وضع مالیات برای انواع کاال و خدمات و انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی.
معایب درآمدهای مالیاتی:
شاید معایب چندانی را نتوان بر این درآمد متصور شد و تنها عیب آن دخالدت دولدت در اقتصداد بدازار آزاد اسدت.که اگدر
بپذیریم دولت ها نمایندگان مردم هستند این عیب را در جوامع مردم ساالر و دموکراتیک نیز می توان حل کرد. دانلود رایگان جزوه مبانی مالیاتی

۲
-Indirect Tax
مدرس : سعید حیدری

۸ | P a g e
عوامل تشخیص مالیات :
عوامل تشخیص مالیات به سه دسته زیر تقسیم بندی می گردد :
الف(ماخذ و مبنای مالیات :عین شیئی یا موضوعی است که مالیات طبد شرایط به آن تعلد می گیرد به عبارت دیگر مبندای
مالیات ، عامل متغیر یا هر مفهومی دیگری است که مالیات بر آن بر طبد قانون وضع می شود .
ب(نرخ مالیات : درصدی از ماخذ مالیات است که مبنای محاسبات مورد نظر قرار می گیرد به عبارت دیگر نرخ مالیات در
هر مبنای ، اندازه اخذ مالیات را با توجه به قوانین و آیین نامه های مالیاتی دولت ها در مبنای مورد نظر نشان می دهد .
ج( مبلغ مالیات : مبلغی که از حاصلضرب ماخذ و مبنای مالیات با نرخ مالیاتی محاسبه می شود .
نرخ مالیاتی × ماخذ مالیات = مبلغ مالیات
انواع نرخ مالیات : دانلود رایگان جزوه مبانی مالیاتی
نرخ مالیات به سه نوع تقسیم می شود :
۱-نرخ تناسبی
به نرخى اطالق مىشود که بدون توجه به تغییرات مبناى مالیات همیشه ثابت است. این نرخ، به یک نسبت مساوى به مقادیر
متغیر مبناى مالیات تعلد مىگیرد.
۲-نرخ تنازلی
در این نرخ، هر چه مبناى مالیات وسیعتر مىشود، از نرخ مالیات کاسته مىشود. برخى از مالیاتهاى بر مصرف، مثال دانلود رایگان جزوه مبانی مالیاتی
خوبى در این مورد هستند.
۳-نرخ تصاعدی
به نرخى اطالق مىگردد که برعکس نرخ تناسبی، با افزایش مالیات مقدار آن افزایش یابد و در حقیقت به هر قسمتى از مبنا
یک نرخ مشخص مالیات تعلد مىگیرد، افزایش نرخ مالیات لزوماً متناسب با افزایش مأخذ مالیات نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *