دانلود رایگان جزوه قانون تجارت

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه قانون تجارت

وجود ندارد به اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم ورسید دریافت کنند.
تبصره ـ هرگاه قسمتی ازتعهد موسسین بصورت غیرنقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آنـرا درهمـان بـانکی
که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب بازشده است تودیع وگواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع
ثبت شرکتها تسلیم نمایند.
ماده 7ـ اظهارنامه مذکوردر ماده 6 باید با قید تاریخ به امضاءکلیه موسسین رسیده وموضوعات زیرمخـصوصا درآن
ذکرشده باشد. دانلود رایگان جزوه قانون تجارت
1 ـ نام شرکت
2 ـ هویت کامل واقامتگاه موسسین.
3 ـ موضوع شرکت.
4 ـ مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقد وغیرنقد آن به تفکیک.
5 ـ تعداد سهام با نام وبی نام ومبلغ اسمی آنها ودرصـورتی کـه سـهام ممتـازنیزمورد نظرباشـد تعیـین تعـداد
وخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام.
6 ـ میزان تعهد هریک ازموسسین ومبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب ونام بـانکی کـه وجـوه
پرداختی درآن واریزشده است.درمورد آورده غیرنقد تعیین اوصاف ومشخصات وارزش آن بنحوی کـه بتـوان
ازکم وکیف آورده غیرنقد اطلاع حاصل نمود.
7 ـ مرکزاصلی شرکت.
8 ـ مدت شرکت. دانلود رایگان جزوه قانون تجارت
ماده 8 -طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاءموسسین رسیده ومشتمل برمطالب زیرباشد:
1 ـ نام شرکت.
2 ـ موضوع شرکت بطورصریح ومنجز.
3 ـ مدت شرکت.
4 ـ مرکزاصلی شرکت ومحل شعب آن اگرتاسیس شعبه مورد نظرباشد. دانلود رایگان جزوه قانون تجارت
5 ـ مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقد وغیرنقد آن به تفکیک.
6 ـ تعداد سهام بی نام وبا نام ومبلغ اسمی آنها ودرصورتی که ایجاد سهام ممتـازمورد نظرباشـد تعیـین تعـداد
وخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام.
7 ـ تعیین مبلغ پرداخت شده هرسهم ونحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هرسهم ومدتی که ظرف آن باید مطالبـه
شود که به هرحال ازپنج سال متجاوزنخواهد بود.
8 ـ نحوه انتقال سهام با نام.
9 ـ طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام وبالعکس.
10 ـ درصورت پیش بینی امکان صدوراوراق قرضه،ذکرشرایط وترتیب آن.
11 ـ شرایط وترتیب افزایش وکاهش سرمایه شرکت. دانلود رایگان جزوه قانون تجارت
12 ـ مواقع وترتیب دعوت مجامع عمومی.
13 ـ مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی وترتیب اداره آنها.
14 ـ طریقه شورواخذ رای اکثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی.
15 ـ تعداد مدیران وطرزانتخاب ومـدت ماموریـت آنهـا ونحـوه تعیـین جانـشین بـرای مـدیرانی کـه فـوت یـا
استعفاءمی کنند یا محجوریا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند. دانلود رایگان جزوه قانون تجارت
16 ـ تعیین وظایف وحدود اختیارات مدیران.
17 ـ تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
18 ـ قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشترونحوه انتخاب ومدت ماموریت بازرس. دانلود رایگان جزوه قانون تجارت