دانلود رایگان جزوه فلسفه اخلاق

جزوه فلسفه اخلاق

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رویکرد معرفت دانلود رایگان جزوه فلسفه اخلاقاثبات گرایی بر وجود دانش مستقل از ذهن تاگید می گرد و بر این اساس وظیفه آموزش را انتقال این دانش به ذهن شاگرد می دانست و ارزشیابی نیز بر قضاوت درباره میزان دقت این کسب دانش مبتنی بود. این رویکرد عینیت گرا به وجود برداشت هاي مختلف از آموزش در افراد اذعان داشت ولی هدف آموزش را دستیابی به برداشت صحیح یا همان برداشت معلم می دانست

دیدگاه روان شناسی منطبق با رویکرد دانلود رایگان جزوه فلسفه اخلاق شناسی اثبات گرایی در اوایل تکوین رشته تکنولوژي آموزشی ،دیدگاهی رفتارگرا بود  تمرکز اصلی در نظریه رفتارگرایی مطالعه و بررسی رفتارهاي آشکار است؛ رفتارهایی که می توان مشاهده کرد و اندازه گرفت. در این نظریه به فکر همچون جعبه سیاه نگریسته می شود؛ به این معنا که پاسخ به محرك را می توان به طور کمی مشاهده کرد و احتمال وقوع فرایندهاي فکري را در مغز به طور کلی نادیده گرفت دانلود رایگان جزوه فلسفه اخلاق

افراد اصلی در تکامل نظریه رفتارگرایی عبارتند از:

پاولف با اثري که به شرطی شدن کلاسیک یا جانشین سازي محرك مشهور است.

ثورن دایک و قانون اثر و قانون آمادگی  واتسون و آزمایش او روي آلبرت

 

در کل رفتارگرایان

را ایجاد رابطه بین محرك و پاسخ می دانستند. استفاده از اهداف رفتاري، تقویت، طرح درس و تجزیه و ساده سازي محتوا از جمله پیامدهاي اتخاذ رویکرد رفتار گرایی در آموزش و یادگیري بود

جهت گیري به تکنولوژي آموزشی در این دوره سخت افزاري بود و بکارگیري وسایل سمعی و بصري در این دوره اهمیت ویژه داشت. برنامه ریزان و مدرسان به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش از وسایل و دانلود رایگان جزوه فلسفه اخلاق آموزشی از جمله اسلاید، اورهد و فیلم هاي آموزشی استفاده می کردند و به مباحثی از جمله رسانه ها، وسایل و تحقیق در این خصوص می پرداخت.