جزوه صورت های مالی تلفیقی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه صورت های مالی تلفیقی

سرمایه گذاری در یک واحد تجاری فرعی از
تاریخی کھ از شمول صورتھای مالی تلفیقی
خارج می شود و در زمره واحدھای تجاری
وابستھ قرار نمی گیرد باید طبق استاندارد
حسابداری شماره ١۵ با عنوان “حسابداری
سرمایھ گذاریھا” بھ حساب گرفتھ شود.
روشھای انجام ترکیب تجاری
نوع معادل لاتین مدل نمایشی وضعیت حسابها انحلال

دانلود رایگان جزوه صورت های مالی تلفیقی
مربوط
تحصیل داراییھا یا خالص داراییھا
زمانی کھ واحد تجاری، گروھی از داراییھا یا خالص داراییھایی
را تحصیل نماید کھ یک فعالیت تجاری را تشکیل نمی دھند، بھای
تمام شده آن باید بین داراییھا و بدھیھای جداگانھ قابل تشخیص در
گروه، برمبنای ارزشھای منصفانھ آنھا در تاریخ تحصیل، تسھیم
شود.دانلود رایگان جزوه صورت های مالی تلفیقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *