دانلود رایگان جزوه صورت های مالی تلفیقی

جزوه صورت های مالی تلفیقی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه صورت های مالی تلفیقی

سرمایه گذاري در یک واحد تجاري فرعي از
تاریخي کھ از شمول صورتھاي مالي تلفیقي
خارج مي شود و در زمره واحدھاي تجاري
وابستھ قرار نمي گیرد باید طبق استاندارد
حسابداري شماره ١۵ با عنوان “حسابداري
سرمایھ گذاریھا” بھ حساب گرفتھ شود.
روشھاي انجام تركیب تجاري
نوع معادل لاتين مدل نمايشي وضعيت حسابها انحلال

دانلود رایگان جزوه صورت های مالی تلفیقی
مربوط
تحصیل داراییھا یا خالص داراییھا
زماني کھ واحد تجاري، گروھي از داراییھا یا خالص داراییھایي
را تحصیل نماید کھ یک فعالیت تجاري را تشکیل نمي دھند، بھاي
تمام شده آن باید بین داراییھا و بدھیھاي جداگانھ قابل تشخیص در
گروه، برمبناي ارزشھاي منصفانھ آنھا در تاریخ تحصیل، تسھیم
شود.دانلود رایگان جزوه صورت های مالی تلفیقی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.