دانلود رایگان جزوه سیستم های کنترل بهینه

جزوه تایپ شده سیستم های کنترل بهینه

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه سیستم های کنترل بهینه

تقریب راه حلها و نمایش نتایج استفاده می شود. سیستم بهینه سازی به دلیل شرایط اولیه سیستم حالت و وضعیت انتهایی سیستم الحاقی ، یک مشکل مرزی دو نقطه است [ 30 ]. برای حل سیستم بهینه سازی با شرایط اولیه برای حالت ها و شرایط نهایی زمان برای اتصالات ، ما از روش مرتبه چهارم Runge-Kutta استفاده می کنیم که روش دقیق و دقیق تری است. روش Runge-Kutta یک روش چند مرحله ای است که در آن زمان حل از یک مجموعه مشخص شده از مقادیر قبلی بدست می آیدو تعداد مراحل است. این روش در کتابی توسط لنهارت و ورکمن شرح داده شده است [ 8] و آن را به روش رفت و برگشت به جلو یا عقب می شناسند. این فرایند با حدس اولیه در مورد متغیر کنترل آغاز می شود و با توجه به شرایط اولیه حالت ها ، ما با استفاده از روش رفت و برگشت Runge-Kutta راه حل های تقریبی معادلات حالت را ارائه می دهیم. با توجه به راه حل های وضعیت مرحله قبل و شرایط نهایی زمان برای اتصالات ، ما با استفاده از روش رفت و برگشت عقب Runge-Kutta ، راه حل های تقریبی برای معادلات الحاقی را ارائه می دهیم. مقدار متغیرهای کنترلی با میانگین سازی مقدار قبلی و مقدار جدید ناشی از مشخصه کنترل به روز می شود. این فرآیند برای طرح عددی رو به جلو و به روزرسانی کنترل ها تکرار می شود تا زمانی که مقادیر متوالی همه حالت ها ، اتصالات و کنترل ها به اندازه کافی نزدیک یا همگرا شوند. دانلود رایگان جزوه سیستم های کنترل بهینه

4.1 شبیه سازی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.