دانلود رایگان جزوه سیستم های کنترل انبار

 

دانلود رایگان جزوه سیستم های کنترل انبار

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه سیستم های کنترل انبار

محل و موقعیت و شکل ظاهری و نوع ساختمان انبار و محل درب های ورودی و خروجی.
– امکانات و تجهیزات انبار، وسائل حمل و نقل داخل انبار.
– خصوصیات فیزیکی کاال شامل وزن و سنگینی، نوع بسته بندی، به عنوان مثال: اجسام سنگینتر را در کف انبار
یا قفسه چیده و اجسام سبکتر را در قفسه های باالتر قرار می دهند، کاالهایی که دارای بسته بندی مناسب
بوده و دارای شرایط پذیرش انبارش روی هم را داشته باشند روی هم قرار گرفته و فضای کمتری را اشغال
می کنند.
– خصوصیات کیفی کاال شامل مدت فساد، سریع االشتعال بودن، قابل انفجار و سمی بودن. دانلود رایگان جزوه سیستم های کنترل انبار
– میزان تقاضا و مراجعه به کاال، به عنوان مثال محل قرارگیری کاالهای پر گردش باید طوری باشد تا در زمان
تحویل گرفتن یا تحویل دادن به کمترین جابجایی ها نیاز باشد.
– تشابه کاربردی و ذاتی، مراحل انجام کار و هم گروهی، همه اقالم هم خانواده را که به نوعی با یکدیگر مرتبط
هستند در مکانهای مشترک و حتی المقدور نزدیک به هم قرار می دهند.
– تجزیه و تحلیل وگروه بندی )این بخش بصورت مفصل در این کارگاه تدریس می شود- بخش شاخص های دانلود رایگان جزوه سیستم های کنترل انبار
پیشرفته تحلیل انبار
– اندازه و ابعاد کاال: برای تعیین فضای هر نوع کاال باید ابتدا به حجم و اندازه آن به دقت توجه کرد تا در فضا،
وقت و هزینه حمل صرفه جویی شود. دانلود رایگان جزوه سیستم های کنترل انبار

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.