جزوه تایپ شده سازه های اسکلت فلزی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه سازه های اسکلت فلزی

طراحی سازه های بتنی تحت اثر خمش:
در این قسمت به آنالیز و طراحی قطعات بتنی (عمدتاً تیرهای بتنی) تحت اثر لنگر خمشی میپردازیم . در
این بخش ابتدا به مقاطع مستطیلی شکل پرداخته میشود و در ادامه به مقاطع T . شکل هم پرداخته میشود
بررسی رفتار مقاطع بتنی تحت خمش در سه حالت الاستیک، الاستوپلاستیک و پلاستیک انجام میشود.
رفتار مقاطع بتنی تحت خمش در حالت الاستیک:
مقطع زیر تحت اثر یک لنگر را فرض می کنیم

 

دانلود رایگان جزوه سازه های اسکلت فلزی

این لنگر قسمت پائین مقطع را تحت کشش و قسمت بالای آن را تحت فشار قرار می دهد.
۳۲
r ( کمتـر تا زمانیکه تنشهای کششی ایجاد شده در مقطع از مقدار تنش نهایی کشش قابـل تحمـل بـتن ( f
باشد، . در بتن هیچگونه ترک خوردگی به وجود نمی آید در این حالت رفتار مقطع به صورت خطـی و
الاستیک می باشد . یعنی آنکه با افزایش بار مقادیرتغییـر شـکل بـه طـور خطـی افـزایش مـی یابـد و بـا
برداشتن بار تنشها و تغییر شکلها به م قادیر اولیه باز می گردد .برای طراحی مقطع در این حالت باید یک
مقطع معادل به شکل زیر ایجاد نمود : طراحی سازه های بتنی تحت اثر خمش: دانلود رایگان جزوه سازه های اسکلت فلزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *