دانلود رایگان جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی

است که برخي از پرسشها به خاطر جهالت و بياطالعي به وجود ميآيند. يعني زماني که چيزي درباره ي يك موضوع
نميدانيم، ميپرسيم تا در باره ي آن اطالع کسب کنيم. اين گونه پرسشها را »سؤال« مينامند. اما برخي از پرسشها
هستند که بر اثر دانايي و اطالعات قبلي ايجاد ميشوند. به عبارت ديگر، تا وقتي درباره ي يك موضوع چيزي نميدانيم و يا
اصالً به آن موضوع توجه نداريم، پرسشي هم در رابطه با آن به ذهنمان نميرسد؛ ولي همين که کليه ي اطالعات موجود
درباره ي آن مطلب را به دست آورديم، تازه در تحليلها و مقايسهها و کشف ارتباطات مربوط به آن موضوع، پرسشهاي دانلود رایگان جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی
جديدي برايمان مطرح ميشود. اگر بتوانيم پاسخ اين پرسشها را با پرسيدن از ديگران و يا مطالعه و استفاده از منابع، به
دست آوريم، معلوم ميشود که اين پرسشها نيز بر اثر جهالت ما و يا نقص در اطالعاتمان ايجاد شده و در واقع، ما »سؤال«
داشتهايم. اما اگر پاسخ پرسشهاي جديد ما، نزد هيچ کس و در هيچ جا وجود نداشته باشد، ما با دغدغه و مشکلي مواجه
ميشويم که خودمان بايد به دنبال حل آن باشيم. اين گونه پرسشها را در اصطالح »مسأله« ميگويند.
به عنوان مثال، تا زماني که کسي به افتادن اشياء به سمت پايين توجه نميکرد، هيچ پرسشي نيز در اين رابطه مطرح نبود. دانلود رایگان جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی
اما )آن گونه که مشهور است ( وقتي نيوتون به اين موضوع توجه کرد، و اطالعات جامع خود را در کنار آن قرار داد، اين
پرسش براي او مطرح شد که چرا يك سيب وقتي از درخت جدا ميشود، به جاي حرکت به سمت پايين، به سمتي ديگر
حرکت نميکند؟ اينجا بود که يك »مسأله« براي او مطرح شد. مسألهاي که پاسخ آن را کسي نميدانست و او در هيچ
کتاب و منبعي نميتوانست راه حل و پاسخ آن را بيابد. در چنين جايي است که تحقيق و پژوهش، نقش خود را پيدا ميکند .
امروز اگر همان پرسش براي ما مطرح شود، نميتوانيم آن را يك مسأله بدانيم. چون پاسخ آن قبالً داده شده است و براي
اطالع از اين پاسخ، ما نيازمند مطالعه، جمعآوري اطالعات و يا آموزش ميباشيم. در حالي که اگر پاسخ پرسش ما در منابع
و مراجع موجود نباشد، بايد براي رسيدن به پاسخ، تحقيق کنيم .
مطالب فوق را ميتوان اين گونه جمعبندي کرد که سؤال بر اثر جهل و ندانستن ايجاد ميشود و پاسخگويي به آن با رجوع
به افراد و يا منابع امکانپذير است. به عبارت ديگر سؤال مجهولي است که فرد، پاسخ آن را نميداند. مسأله بر اثر دانستن
کليه ي اطالعات موجود در يك زمينه ايجاد ميشود. و براي يافتن پاسخ آن، مراجعه به افراد و يا منابع ديگر، سودي ندارد.
به عبارت ديگر مجهولي است که جامعه ي علمي به آن نپرداخته است و پاسخ آن را نميداند.
اکنون که تفاوت سؤال و مسأله مشخص شد، ميتوان به تعريف تحقيق، نزديكتر شد. اولين و مهمترين نکتهاي که در دانلود رایگان جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی
تعريف تحقيق مطرح ميباشد، اين نکته است که شرط اساسي شکلگيري و آغاز يك تحقيق، مطرح شدن مسأله است. يعني
هرگز با داشتن سؤال، نميتوان تحقيقي را آغاز کرد. چرا که فرآيند پاسخگويي به سؤالها، نوعي آموزش است؛ در حالي که
پژوهش و تحقيق، فرآيند پاسخگويي به مسألههاست .
نکته ي ديگري که از مطالب قبلي به دست ميآيد، همراه بودن تحقيق با نوآوري است. چرا که مسأله وقتي مطرح ميشود
که با موضوع و پرسشي کامالً جديد مواجه باشيم. اگر شرط شکلگيري تحقيق، مسأله است و شرط مسأله نيز، نو بودن
موضوع آن است، پس هميشه تحقيق با نوآوري و پاسخ به پرسشهايي جديد همراه است. همين نکته است که اهميت و
نقش پژوهش را تا حدودي مشخص ميکند. همراه بودن تحقيق با نوآوري، موجب ميشود که کاروان علم و دانش، بر اثر
تحقيقات علمي حرکت و پيشرفت داشته باشد. بنا براين با توضيحاتي که گذشت مي توان اصطالح تحقيق را کوششي دانلود رایگان جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی
روشمند براي پاسخگويي به مسألههاي علمي دانست که منجر به نوآوري و پيشرفت علم ميشود.