دانلود رایگان جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی

است که برخی از پرسشها به خاطر جهالت و بیاطالعی به وجود میآیند. یعنی زمانی که چیزی درباره ی یک موضوع
نمیدانیم، میپرسیم تا در باره ی آن اطالع کسب کنیم. این گونه پرسشها را »سؤال« مینامند. اما برخی از پرسشها
هستند که بر اثر دانایی و اطالعات قبلی ایجاد میشوند. به عبارت دیگر، تا وقتی درباره ی یک موضوع چیزی نمیدانیم و یا
اصالً به آن موضوع توجه نداریم، پرسشی هم در رابطه با آن به ذهنمان نمیرسد؛ ولی همین که کلیه ی اطالعات موجود
درباره ی آن مطلب را به دست آوردیم، تازه در تحلیلها و مقایسهها و کشف ارتباطات مربوط به آن موضوع، پرسشهای دانلود رایگان جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی
جدیدی برایمان مطرح میشود. اگر بتوانیم پاسخ این پرسشها را با پرسیدن از دیگران و یا مطالعه و استفاده از منابع، به
دست آوریم، معلوم میشود که این پرسشها نیز بر اثر جهالت ما و یا نقص در اطالعاتمان ایجاد شده و در واقع، ما »سؤال«
داشتهایم. اما اگر پاسخ پرسشهای جدید ما، نزد هیچ کس و در هیچ جا وجود نداشته باشد، ما با دغدغه و مشکلی مواجه
میشویم که خودمان باید به دنبال حل آن باشیم. این گونه پرسشها را در اصطالح »مسأله« میگویند.
به عنوان مثال، تا زمانی که کسی به افتادن اشیاء به سمت پایین توجه نمیکرد، هیچ پرسشی نیز در این رابطه مطرح نبود. دانلود رایگان جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی
اما )آن گونه که مشهور است ( وقتی نیوتون به این موضوع توجه کرد، و اطالعات جامع خود را در کنار آن قرار داد، این
پرسش برای او مطرح شد که چرا یک سیب وقتی از درخت جدا میشود، به جای حرکت به سمت پایین، به سمتی دیگر
حرکت نمیکند؟ اینجا بود که یک »مسأله« برای او مطرح شد. مسألهای که پاسخ آن را کسی نمیدانست و او در هیچ
کتاب و منبعی نمیتوانست راه حل و پاسخ آن را بیابد. در چنین جایی است که تحقیق و پژوهش، نقش خود را پیدا میکند .
امروز اگر همان پرسش برای ما مطرح شود، نمیتوانیم آن را یک مسأله بدانیم. چون پاسخ آن قبالً داده شده است و برای
اطالع از این پاسخ، ما نیازمند مطالعه، جمعآوری اطالعات و یا آموزش میباشیم. در حالی که اگر پاسخ پرسش ما در منابع
و مراجع موجود نباشد، باید برای رسیدن به پاسخ، تحقیق کنیم .
مطالب فوق را میتوان این گونه جمعبندی کرد که سؤال بر اثر جهل و ندانستن ایجاد میشود و پاسخگویی به آن با رجوع
به افراد و یا منابع امکانپذیر است. به عبارت دیگر سؤال مجهولی است که فرد، پاسخ آن را نمیداند. مسأله بر اثر دانستن
کلیه ی اطالعات موجود در یک زمینه ایجاد میشود. و برای یافتن پاسخ آن، مراجعه به افراد و یا منابع دیگر، سودی ندارد.
به عبارت دیگر مجهولی است که جامعه ی علمی به آن نپرداخته است و پاسخ آن را نمیداند.
اکنون که تفاوت سؤال و مسأله مشخص شد، میتوان به تعریف تحقیق، نزدیکتر شد. اولین و مهمترین نکتهای که در دانلود رایگان جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی
تعریف تحقیق مطرح میباشد، این نکته است که شرط اساسی شکلگیری و آغاز یک تحقیق، مطرح شدن مسأله است. یعنی
هرگز با داشتن سؤال، نمیتوان تحقیقی را آغاز کرد. چرا که فرآیند پاسخگویی به سؤالها، نوعی آموزش است؛ در حالی که
پژوهش و تحقیق، فرآیند پاسخگویی به مسألههاست .
نکته ی دیگری که از مطالب قبلی به دست میآید، همراه بودن تحقیق با نوآوری است. چرا که مسأله وقتی مطرح میشود
که با موضوع و پرسشی کامالً جدید مواجه باشیم. اگر شرط شکلگیری تحقیق، مسأله است و شرط مسأله نیز، نو بودن
موضوع آن است، پس همیشه تحقیق با نوآوری و پاسخ به پرسشهایی جدید همراه است. همین نکته است که اهمیت و
نقش پژوهش را تا حدودی مشخص میکند. همراه بودن تحقیق با نوآوری، موجب میشود که کاروان علم و دانش، بر اثر
تحقیقات علمی حرکت و پیشرفت داشته باشد. بنا براین با توضیحاتی که گذشت می توان اصطالح تحقیق را کوششی دانلود رایگان جزوه روش تحقیق در علوم ورزشی
روشمند برای پاسخگویی به مسألههای علمی دانست که منجر به نوآوری و پیشرفت علم میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *