دانلود رایگان جزوه رادیولوژی دیجیتال

جزوه تایپ شده رادیولوژی دیجیتال

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه رادیولوژی دیجیتال

قدیمیترین روش تبدیل غیرمستقیم بر پایه CCDها استوار میباشد که تصویر در
آن به وسیله نور مرئی تشکیل میشود. CCDها در دوربینهای دیجیتالی و همچنین
دوربینهای فیلمبرداری مورد استفاده قرار میگیرند. CCD یک مدار کامل ساخته شده
از کریستال سیلیکون میباشد. اساس ساختمانی CCD شامل یک سری اکسیدهای

1
. Scintillator
5
فلزی نیمهبب که به طور خیلی نزدیک به هم، روی یک سطح نیمه بب قرار دارند،
میباشد و مشابه پردازشگر مرکزی کامپیوتر دانلود رایگان جزوه رادیولوژی دیجیتال
1
عمل مینمایند. هر CCD ،از پیکسلهای
جداگانه الکترونیکی که در سطح آن قرار گرفته است تشکیل شده، برای مثال یک CCD
5/0*5/0 سانتیمترمربع ممکن است 1201*1201 پیکسل در سطح خود داشته باشد.
امروزه CCDهای بزرگتر )8*8 سانتیمترمربع( هم تولید میشود. شکل 1-12 نمای
ظاهری یک CCD را نشان میدهد.
سطح سیلیکون واحدهای CCD حساس به نور بوده و در صورت تابش نور به آنها
الکترون آزاد مینمایند. هر چه شدت نور رسیده به آنها بیشتر باشد تعداد الکترونهای
آزاد شده بیشتر خواهد بود. این الکترونها طی تابش اشعه در پیکسلها به علت نارسا
بودن آنها نگهداری میشوند. بعد از اینکه CCD مورد تابش قرار گرفت، شارژ الکتریکی
هر خانه خوانده میشود. شکل 0-12 طریقه خواندن پیکسلها را نمایش میدهد. در
سیستم CCDهای دوبعدی با توجه به شکل، سیگنالهای الکترونیکی هر خانه به طرف
پایین با کنترل دقیق ولتاژ خوانده شده، سپس شارژ هر ستون در ردیف آخر جمع
میشود. شارژ ردیف آخر به صورت افقی خوانده شده و به ترانزیستور جایی که
سیگنال الکتریکی دیجیتاله میشود منتقل میگردد، این کار متناوباً تکرار میشود.

1 دانلود رایگان جزوه رادیولوژی دیجیتال
. Central Processing Unit (CPU)
6
شکل 0-12 .طریقه خواندن شارژ مربوطه به هر خانه در CCD
در CCDهای یک بعدی شارژ الکتریکی هر خانه به خانه پایین منتقل شده و در
انتهای هر ستون این شارژ خوانده میشود.
دوربینهای CCD تصاویر با کیفیت باال از تابش نور مرئی تولید میکنند و عموماً
1 برای فلورسکوپی و ساین رادیوگرافی
استفاده میگردند. در این وسیله، نور تولیدی
تقویت شده به وسیله تشدید کنندههای تصویر که عموماً همان صفحات تشدیدکننده
مورد استفاده در رادیوگرافی معمول میباشد با استفاده از عدسی یا فیبرهای نوری بر
روی CCDها متمرکز میگردند )شکل 3-12 .)برای رادیوگرافیهای کوچک مانند
رادیوگرافی دندان )05*52 میلیمترمربع( یک صفحه تشدیدکننده در مقابل CCD قرار دانلود رایگان جزوه رادیولوژی دیجیتال
گرفته و نور تابش شده از صفحه به وسیله CCD جمعآوری میشود، به علت جفت
شدن مناسب صفحه و CCD ،تنها جزء بسیار ناچیزی از نور به آن نمیرسد )شکل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.