جزوه تایپ شده حقوق ثبت اسناد ۲

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه حقوق ثبت اسناد ۲

۳ .در این آگهی به کسانی که حق درخواست ثبت دارند اخطار می شود که ظرف ۶۰ روز از تاریخ انتشار نوبت
اول این آگهی ، با تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت محل ، جهت درخواست ثبت مراجعه نمایند.
۴ .در این آگهی تذکر داده می شود که در صورت عدم درخواست ثبت ، ملک بعنوان مجهول المالک آگهی
می گردد.
شماره گذاری امالک و پالک کوبی
به همان شکل که در آگهی ماده ی ۱۰ مقرر گردید مأمور اداره ی ثبت می بایست در محلی که در آگهی
مشخص شده است حاضر شده و شروع به شماره گذاری امالک و پالک کوبی آنها اقدام نماید.
تحقیق از مطلعین
بر اساس مواد ۶ و ۷ آیین نامه قانون ثبت مأمور اداره ی ثبت می بایست قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی
از اهل محل و مطلعین ، تحقیق نموده و اسامی مالک یا مالکین هر ملک را مشخص و با مشخصات ملک در دفتر
توزیع اظهارنامه درج نماید . دانلود رایگان جزوه حقوق ثبت اسناد ۲
توزیع اظهارنامه
بر اساس مواد ۶ و ۷ آیین نامه قانون ثبت در شهرها ، مأمور ثبت به درب امالک و منازل مراجعه کرده و پس
از تحقیق از مطلعین و شناسایی مالک و پالک کوبی ملک ،شماره و مشخصات و نوع ملک و معروفیت آن و نام
مالک را در دفتر توزیع اظهارنامه نوشته و در روی اظهارنامه نیز شماره ملک ومشخصات آن را نوشته و امضاء
نموده و به مالک یا مستأجر یا نماینده قانونی مالک تسلیم و در دفتر توزیع اظهارنامه رسید اخذ نماید و در
روستاها هم به همین نحو عمل می شود و می تواند اظهارنامه ها را به کدخدا هم تحویل دهد و از او رسید اخذ
نماید.
در قانون به دلیل اینکه بی سوادی و بی اطالعی روستائیان موجب عدم تنظیم اظهارنامه نشود به مأمور اداره ی
ثبت این اجازه داده شده است که هنگام توزیع اظهارنامه ، اظهارنامه را تکمیل نموده و به اداره ی ثبت برگرداند.
۳ .انتشار آگهی نوبتی ) یا ماده ی ۱۱ قانون ثبت (
حقوق ثبت اسناد / استاد روزخوش ۷ دانلود رایگان جزوه حقوق ثبت اسناد ۲
بر اساس ماده ی ۱۱ قانون ثبت می بایست تا ۹۰ روز پس از انتشار اولین آگهی ماده ی ۱۰ نسبت به انتشار
آگهی ماده ی ۱۱ اقدام نماید . در آگهی نوبتی مربوط به هر بخش ، امالک واقع در آن بخش به ترتیب شماره و
با ذکر مشخصات و نوع آنها و نام کسانی که با تسلیم اظهارنامه ،تقاضای ثبت آنها را نموده اند درج می گردد و
امالکی که اظهارنامه آنها اعاده نشده است و درخواست ثبت آنها بعمل نیامده است بعنوان مجهول المالک ،
اعالم می شود و آگهی نوبتی فقط در دو نوبت به فاصله ی ۳۰ روز منتشر می شود و هردو نوبت آن می بایست
در یکی از روزنامه های حوزه اداره ی ثبت مربوطه منتشر گردد.
به دلیل اهمیت آگهی نوبتی ، نوبت اول این آگهی عالوه بر روزنامه ی کثیراالنتشار در روزنامه ی رسمی هم
منتشر می گردد و عالوه بر آن می بایست در محل های عمومی هم الصاق گردد.
۴ .انتشار آگهی تحدیدی ) یا ماده ی ۱۴ قانون ثبت (
بعد از اینکه آگهی ماده ی ۱۱ منتشر شد اداره ی ثبت می بایست بر اساس ماده ی ۱۴ قانون ثبت نسبت به
انتشار آگهی تحدید حدود امالک واقع در هر ناحیه به ترتیب شماره پالک امالک ، اقدام نماید .این آگهی می
بایست حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۶۰ روز قبل از روز تحدید حدود منتشر شود و همچنین می بایست در محل
تحدید حدود هم ، آگهی الصاق گردد . دانلود رایگان جزوه حقوق ثبت اسناد ۲
تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین باید در محل حضور داشته باشند و یا اینکه تحدید حدود امالک مجاور آن
قبال تثبیت شده باشد ، تا نماینده ثبت بر اساس اظهارات آنها و یا بر اساس حدود امالک مجاور اقدام به تحدید
حدود نماید.
در آگهی تحدید حدود می بایست شماره ملک و یا امالک مورد تحدید ومشخصات آنها و روز تحدید
حدود ذکر شود و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین آنها برای آن روز احضار شوند .دانلود رایگان جزوه حقوق ثبت اسناد ۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *