دانلود رایگان جزوه حقوق بازرگانی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه حقوق بازرگانی

آیین دادرسی کیفری
تشریفات و اصول و ضوابط رسیدگی به شکایات جزایی را در دادگاههای کیفری تعیین می کند که
نوعاً مربوط به دولت و قوای عمومی است بنابراین در قلمرو و حقوق عمومی قرار دارد.
ب- حقوق خصوصی
در حقیقت روابط خصوصی افراد را تحت نظم و قانون در می آورد. حقوق خصوصی شامل رشته
های حقوق مدنی و حقوق بازرگانی می شود.
– حقوق مدنی: حقوقی که روابط میان اشخاص خصوصی را تنظیم می کند، این حقوق عام
است. یعنی بر همه اشخاص داللت می کند.دانلود رایگان جزوه حقوق بازرگانی
– حقوق بازرگانی: قواعد حاکم بر اشخاصی که به تجارت مشغول هستند. این حقوق خاص
است.
نکته: در صورت تعارض در حقوق های فوق در امر تجارت، ارجحیت با حقوق تجارت می باشد.
مفهوم تجارت
تجارت در کنار صناعت و زراعت از اقسام کسب به شمار می رود.
مفهوم و قلمرو تجارت در علوم مختلف متفاوت است . مثالً مفهوم تجارت در علم اقتصاد شامل خرید و
فروش کاالی ساخته شده می شود در حالیکه در حقوق تجارت اعمالی که جنبه تولیدی، صنعتی، خدماتی
و … دارند نیز تجارت تلقی می شوند.
سازمان قضایی
قوه قضاییه یکی از ارکان سه گانه حکومتی یعنی قوه مقننه، مجریه و قضاییه است. در رأس قوه قضاییه
رئیس قوه قضاییه قرار دارد. قوه قضاییه دارای یک رسالت و سه وظیفه اصلی و اساسی است.
رسالت قوه قضاییه عبارت است از :
۱ )رسیدگی به شکایات و تظلمات ۲ -صدور احکام عادالنه به منظور حفظ حقوق مردم۳ -بالمال تامین و
تعمیم عدالت
وظایف قوه قضاییه:دانلود رایگان جزوه حقوق بازرگانی
۱ )ایجاد تشکیالت الزم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
۲ )تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسالمی.
۳ )استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و
ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون.
۴ )سایر وظایفی که طبق قانون به عهده این شورا گذارده شده است.دانلود رایگان جزوه حقوق بازرگانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *