دانلود رایگان جزوه جغرافیای گردشگری

جزوه تایپ شده جغرافیای گردشگری

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزوه جغرافیای گردشگری

دانلود رایگان جزوه جغرافیای گردشگری

عرضه دومین بعد اساسی در سیستم گردشگری است.بعد عرضه شامل همه عناصر و برنامه هایی می شود که
برای ارایه به بازدید کنندگان یک مقصد طراحی و آماده شده اند.جاذبه های گردشگری، خدمات حمل و نقل،
خدمات اقامتی و اسکان و خدمات غذایی به عنوان برخی از عناصر عرضه گردشگری می باشد.
1-4-جاذبه های گردشگری
مهم ترین یا قوی ترین عنصر در بعد عرضه گردشگری، جاذبه های مقصد است.جاذبه ها منبع
انرژی زا و قدرت دهنده به سیستم گردشگری اند.اگر بازار نیروی سوق دهنده مسافران باشد
جاذبه ها نیروی کششی یا جذب کننده گردشگران محسوب می شود.
جاذبه گردشگری دو کارکرد مهم دارند: دانلود رایگان جزوه جغرافیای گردشگری
الف(-برای گردشگران نقش انگیزشی ایفاء می کنند.
ب(-جاذبه های گردشگری باعث رضایتمندی بازدیدکنندگان می شود و پاداش سفر محسوب می
شود.
طبقه بندی متعددی از جاذبه گردشگری شده است که رایج ترین تقسیم یندی مربوط به
اینسکیپ است که جاذبه های گردشگری را به دسته تقسیم کرد:
1 -جاذبه های طبیعی 2 -جاذبه های فرهنگی 3 -جاذبه های انسانساخت و مصنوع
جاذبه های طبیعی: دانلود رایگان جزوه جغرافیای گردشگری جزوه جغرافیای گردشگری
یکی از جاذبه های طبیعی گردشگری، آب و هوا است.گردشگری تحت تاثیر عوامل گوناگونی است
که هوا و آب و هوا از مهم ترین آنها محسوب می شود.در این رابطه بسیاری از پژوهشگران
معتقئند که شراایط آفتابی می تواند به تنهایی 5 الی 04 درصد از مجموع تغییرات احساس
رضایت گردشگران راتبیین نماید.
آب و هوا می تواند به عنوان یک جاذبه محسوب شود و نقش تعیین کننده ای در انتخاب مقاصد
گردشگری داشته باشد.
نقش آب و هوا در توسعه گردشگری: جزوه جغرافیای گردشگری
1 -آب و هوا بر بستری تاثیر می گذارد که فعالیتهای توریستی در آنجا شکل می گیرند. آب و
هوا کلیدی برای الگوهای گیاهی، فرایندهای مورفوژنتیکی،توزیع جانوران . بعضی بیماری ها،
جریان رودخانه و تامین آب است.
2 -آب و هوا اثر مهمی بر فعالیتهای موسمی گردشگری اعمال می کند. یا موسمی بودن برخی از
فعالیتهای گردشگری کاملاٌ وابسته به اقلیم است به عنوان مثال گردشگری فرهنگی ارتیاط
کمتری با موسمی بودن فعالیتهای توریستی دارددر حالی که توریسم آفتاب و گردشگری
ورزشی زمستانی ارتباط زیادی با آب و هوا دارند.دانلود رایگان جزوه جغرافیای گردشگری
3-در بیشر مواقع آب و هوا به عنوان یک جاذبه عمومی مطرح می شود به طور مثال بسیاری از
دست اندرکاران فعالیتهای توریستی در کشورهای حوزه دریای مدیترانه، دریای کاراییب،
اقیانوس آرام و بسیاری دیگراز مناطق گردشگری جهان، آب و هوا را به عنوان جاذبه اصلی با
تاثیر یکسان در تمامی فعالیتها ، معرفی می کنند. به عنوان نمونه اکثر گردشگرانی که در سال
2444 از کشور انگلستان وارد اسپانیا شده اند انتخاب کشور اسپانیا از سوی گردشگران به خاطر
شرایط اقلیمی کشور اسپانیا نظیر آب و هوای آفتابی و دمای لذت بخش بوده است. جزوه جغرافیای گردشگری
0 -اقلیم و هوا بر دستگاههای حمل و نقل مسافرتی گردشگران اثرات مهمی دارد.
5 -هوا و آب و هوا بر میزان رضایتمندی و لذت بخش بودن فعالیتهای گردشگری موثر است.
بعضی از اوضاع خاص جوی می تواند بر روحیه خوش بینی و نشاط و به طور کلی رضایتمندی
گردشگران موثر باشند و برعکس بعضی از شرایط خاص جوی می تواند با عث تقویت روجیه
بدبینی و بداخلاقی در گردشگران شود. بنابراین آب و هوا و هوا بر میزان رضایتمندی گردشگران
موثر است و به طور کلی می توان گفت که آب و هوا و هوا در ارزیابی نهایی گردشگران از
مجموع تسهیلات، امکانات و خدمات مراکز گردشگری تاثیر دارد. به طور نمونه یکی از مطالعاتی جزوه جغرافیای گردشگری
که در رابطه با میزان رضایت گردشگران داخلی و بین المللی در اسپانیا انجام گرفته است نشان
می دهد که آفتاب و اقلیم از مهم ترین دلایل رضایت یا عدم رضایت گردشگران بوده است.دانلود رایگان جزوه جغرافیای گردشگری
اگرچه شاخصهایی نظیر باد زمانی می توانستند به عنوان عاملی محدود کننده در توریسم مطرح
باشند امروزه با توسعه زمینه های گردشگری، این عنصر محدود کننده در مواردی به فرصت عظیم
توریستی تبدیل شده است بهترین مثال در این رابطه ، تاریفای اسپانیا است.بادخیز بودن منطقه
در گذشته مانع مهمی در زمینه توسعه گردشگری در این منطقه به شمار می رفت.
در حالی که تغییرات اخیر در زمینه احداث و استقرار امکانات جدید ورزشی در این منطقه، تاریفا
را برای ورزشهای آبی و پروازهای هوایی بسیار مساعد ساخته است امروزه در نقشه جهان تاریفا را
به عنوان پایتخت باد یا ماشین باد می شناسند.دانلود رایگان جزوه جغرافیای گردشگری جزوه جغرافیای گردشگری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.