دانلود رایگان جزوه تکنولوژی گروهی

دانلود رایگان جزوه تکنولوژی گروهی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه تکنولوژی گروهی

سازماندهی تجهیزات تولیدي در گروهها و سلول هاي مستقل که هر یک از
این گروهها جهت تکمیل و تولید خانواده اي از قطعات مورد استفاده
قرار می گیرد. دانلود رایگان جزوه تکنولوژی گروهی
GT :یک فلسفه تولیدي است که درآن قطعات مشابه گروهبندي می شوند تا
از مزایاي تشابه آنها در تولید و طراحی استفاده گردد، که به این گروهها
خانواده قطعه گفته می شود دانلود رایگان جزوه تکنولوژی گروهی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.