دانلود رایگان جزوه تزریق سیمان

جزوه تزریق سیمان

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه تزریق سیمان

تزريق سيمان از نظر اجرايي به دو نوع تقسيم ميشود:
1.آزمايشي
2.اجرايي
تزريق آزمايشي: تزريقي است که قبل از تزريق اجرايي انجام ميشود که در
اين تزريق براي بدست آوردن داده هايي جهت تزريق اجرايي ميباشد .
تزريق اجرايي: تزريق اجرايي همان اجراي عمليات تزريق ميباشد .
در اين دوره آزمايشي با توجه به اينکه بيشتر کاربرد دفترکاوشهاي صحرايي
در مورد تزريق آزمايشي در سدها ميباشد، مبحث اول يعني تزريق آزمايشي
مورد بررسي قرار ميگيرد.دانلود رایگان جزوه تزریق سیمان
قبل از اينکه در مورد اهداف تزريق آزمايشي مطالبي را بيان
کنيم، بايد در مورد اهميت اين تزريق مطالبي گفته شود .
اهميت تزريق آزمايشي بيشتر در پروژه هاي سدها مي باشد.
تزريق آزمايشي معموالً در فاز دوم يا فاز مطالعاتي سدها اجرا
ميشود و اهميت بسيار زيادي در طراحي پردة آب بند و
گالري تزريق دارد. در صورتي که اين تزريق جواب ندهد، در
مورد اجرا و عدم اجرا پروژه سد بايد تصميم گيري شود.
محل تزريق آزمايشي معموالً در محور و يا در تکيه گاه سد
اجرا مي شود دانلود رایگان جزوه تزریق سیمان

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.