دانلود رایگان جزوه بیومکانیک ۲

جزوه بیومکانیک ۲

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظریه میدانی لوین متاثر از نظریه گشتالت بود، با این دانلود رایگان جزوه بیومکانیک ۲ که زیربنای کار خود را بر اساس بررسی

نیازها شخصیت و عوامل اجتماعی قرار داد.

درحالی که ورتایمر، کافکا و کوهلر به هنگام توضیح رفتار برسازه های زیستی و مطالعه ادراک تکیه

داشتند.

به عقیده کورت لوین

رفتار به واسطه میدانی که در آن لحظه در زندگی فرد وجود دارد، شکل می گیرد.

در حالت عادی تعادل بین فرد و محیطش موجود است. هر گاه نیاز احساس شود، وحالتی از تنش وجود داشته باشد فرد می کوشد تا برای رهایی از تنش به فعالیت بپردازد تا تعادل را برقرار سازد.

برهم خوردن تعادل ایجاد تنش حرکت برای برقراری تعادل

 

به عقیده توماس کان هر رشته ای دو نوع پیشرفت دارد؛ )1 پیوسته: دانلود رایگان جزوه بیومکانیک ۲ تازه به اطلاعات قدیمی اضافه میشود یا جایگزین آنها میشوند که پیشرفت کند، فزاینده و

تراکمی دارند.

)2 ناپیوسته: دیدگاه های رادیکال که به جای اضافه شدن به دیدگاه های قبلی با آنها رقابت میکنند و سرعت رشد بسیاری دارند.

 

مبانی فیزیولوژیکی و نوروفیزیولوژیکی انگیزش

فرایندهای فیزیولوژیکی و رفتارهای انگیزشی را تحت تاثیر قرار میدهند مثل کشاننده های اولیه مثل گرسنگی و تشنگی…

توصیفات نوروفیزیولوژیکی نمیتوانند به طور دقیق فرایندهای پیچیده انگیزشی را توضیح بدهند …به خاطر همین از توصیفات روانشناختی برای تعریف دقیق انگیزش استفاده میکنند. به عنوان مثال: برای پی بردن به عملکرد مغز فرد در هنگام خواب از نوار الکتریکی مغز EEG استفاده می شود.