دانلود رایگان جزوه بیماری های نوزادان

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه بیماری های نوزادان

 

اندازه سر، روش های وضعیت دادن به راه هوایی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد ، در چنین مواردی نکات زیر را رعایت
فرمایید :
-در درمان بیمارانی که به شدت آسیب دیده اند و کمتر از 3 سال سن دارند ، برای رسیدن به وضعیت خنثی یک الیه پارچه
نازک زیر کمرشان قرار دهید . این امر از خم شدن سر به جلو در حالت خوابیده و فلکسیون گردن جلوگیری می کند .
-در درمان کودکان بیش از 3 سال، برای رسیدن به وضعیت sniffing یک حوله یا پارچه ی تاشده را زیر بخش پس سری بیمار
قرار دهید . ) گردن کمی به جلو و سر کمی به عقب خم خواهد شد تا حلق و نای در یک راستا قرار گیرند . (
دستگاه عصبی :
– بافت عصبی در کودکان آسیب پذیرتر از بزرگساالن است .
– جمجمه و ستون فقرات کودکان که نرم تر و انعطاف پذیرتر است قدرت کمتری برای حفاظت از مغز و ستون فقرات دارد .
– این آسیب ها ممکن است بدون آسیب به جمجمه یا ستون فقرات ایجاد شود .
راه هوایی :
در هنگام اداره راه هوایی شیرخواران یا کودکان نکات زیر را در مورد آناتومی و فیزیولوژی در ذهن داشته باشید :
راه هوایی کودکان در همه ی سطوح باریک تر است و زودتر به وسیله ترشحات یا عوامل محدودکننده بسته می شود .
شیرخواران فقط از راه بینی نفس می کشند و اگر بینی آنها به وسیله ترشحات مسدود شود ممکن است به طور خودکار
دهان را برای نفس کشیدن باز نکنند .
زبان کودک فضای بیشتری از دهان را اشغال می کند و در بیماران غیرهوشیار به سادگی می تواند باعث انسداد راه هوایی
شود .دانلود رایگان جزوه بیماری های نوزادان
نای نرم تر و انعطاف پذیرتراست و در صورت اکستانسیون بیش از حد سر ممکن است بسته شود .
حنجره کودکان در سطح باالتری قرار دارد ) c4 – c3 ) و به داخل حلق کشیده می شود .
در کودکان کم سن ، حلقه کریکویید باریک ترین قسمت راه هوایی است .
اپی گلوت به شکل نعل اسب است و با راه هوایی زاویه ای 45 درجه می سازد . غضروف چین های اپی گلوت کودکان نیز
نرم تر از بزرگساالن است ، به همین دلیل به ویژه در شیرخواران شل تر است .
همواره سوراخ بینی شیرخواران کمتر از 6 ماه را تمیز نگه دارید .
گردن را بیش از حد به عقب خم نکنید
راه هوایی را با مالیمت باز کنید تا به بافت نرم آسیبی وارد نشود .
پیش از استفاده از لوله هوایی بینی یا دهانی سایر مانورها را امتحان کنید . دانلود رایگان جزوه بیماری های نوزادان