دانلود رایگان جزوه بهداشت فردی

جزوه بهداشت فردی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با این حال پرداخت هزینه دانلود رایگان جزوه بهداشت فردی سه استثناء دارد یعنی در سه مورد هزینه دادرسی از فرد گرفته نمی شود:
.1 طبق م 438 ق.آد.ک اگر محکوم 01445241ه زندانی باشد.
.2 طبق تبصره م 436 ق.آد.ک زمانی که فرد هم نسبت به جنبه کیفری و هم خصوصی توأمان تجدید نظر خواهی

می کند. دراین جا لازم نیست که محکوم 01445241ه برای آن جنبه خصوصی (دادخواست خصوصی) هزینه دادرسی تجدید نظر بدهد.

این دو مورد معافیت برای محکوم 01445241ه است.

3 .طبق م 437 ق.آد.ک طرفین (شاکی و محکوم 01445241ه) درخواست اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی نسبت به ضرر و زیان بدهد.

در این صورت دادگاه کیفری باید تشکیل جلسه بدهد که خودش یک یا دوماه طول می کشد. خود این رأی نیز دوباره قابل تجدیدنطرخواهی است. پس یکی از ترفندهایی که محکوم 01445241ه می تواند به کارگیرد تا جریان رسیدگی طولانی شود، همین درخواست است.

کسانی که حق اعتراض به آراء حضوری کیفری بدوی را دارند در م 433 ق.آد.ک ذکرشده است: .1 دادستانی .2 شاکی .3 محکوم 01445241ه

نماینده قانونی دراین ماده می تواند اعم از نماینده شخصی حقوقی یا قانونی(قیم و…) باشد.

شاکی کسی که جنبه ی کیفری را مطرح می کند.

مدعی خصوصی کسی که دادخواست ضرر و زیان می دهد.

دادستان فقط از جهت برائت متهم به صورت مطلق و در دانلود رایگان جزوه بهداشت فردی محکومیت او از دو جهت می تواند اعتراض کند:

.1 عدم انطباق رأی با قانون .2 عدم تناسب مجازات

شاکی می تواند هم به برائت و هم به محکومیت اعتراض کند و مانند دادستان محدودیت ندارد.

طبق م 447 ق.آد.ک شاکی تنها در مورد آراء دادگاه های اطفال و نوجوانان نمی تواند نسبت به رأی محکومیت میزان مجازات اعتراض کند. مهلت اعتراض طبق م 431 ق.آد.ک برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و مقیم خارج 2ماه است.

× ه

 

 

39

الف) رسیدگی تجدید نظر

منظور اعتراض به آرائی است که رسیدگی بدوی آن در صلاحیت دادگاه کیفری2 است.اعتراض به این دسته از آراء حضوری در دادگاه تجدید نظر است. بعد از تجدید نظرخواهی، دادگاه تجدید نظر استان طبق م 450 ق.آد.ک تصمیم گیری می کند.

اگر تحقیقات ناقص باشد می تواند به دادسرا و دادگاهی که تحقیقات را انجام داده ارجاع دهد تا رفع نقص کند.البته خود دادگاه تجدیدنظر نیز می تواند تحقیقات ناقص را کامل کند.اگر رأی صادره از جنس قرار بوده و ناقص یا غیر قانونی باشد، می تواند آن را نقص و برای رسیدگی به دادگاه رسیدگی کننده ارجاع دهد.

اگر رأی صادره از مرجع غیرصالح (محلی یا ذاتی) صادر شده باشد، آن را نقض و به مرجع صالح می فرستد ولی در فرجام خواهی فقط عدم رعایت صلاحیت ذاتی است که سبب نقض رأی می شود.

اگر موجبات قرار موقوفی تعقیب فراهم باشد(مثلاً فرد مشمول عفو دانلود رایگان جزوه بهداشت فردی بوده یا اعتبار امر مختوم داشته باشد و…) و یااصلاً آن عمل جرم نباشد، قرار منع تعقیب صادر می شود. در غیر از این موارد 4گانه طبق بند ث م 450 اقدام به تصمیم گیری می کند؛ به این صورت که در بعضی از موارد دستور تشکیل جلسه و دعوت از طرفین انجام می دهد و در بعضی از موارد بدون دعوت از طرفین اقدام به رسیدگی و صدور حکم می کند.