دانلود رایگان جزوه بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها

بررسی راهكارهای بهسازی:
راهکارهای زیر به عنوان نمونه می تواند به صورت منفرد یا در ترکیب با یکدیگر برای
تعیین وانتخاب 101 های بهسازی ساختمان ها مورد استفاده قرار بگیرد:
-راهکار های مناسب دیگربکارگیری سیستم جداساز لرزه ایبکارگیری سیستم های جاذب انرژیتغییر کاربری به منظور کاهش سطح عملکرد مورد انتظار از ساختمانافزایش انسجام ساختمان با کالف بندیکامل نمودن مسیر بارکاهش جرم ساختمانتأمین مقاومت الزم برای کل سازهتأمین سختی جانبی الزم برای کل سازهرفع یا کاهش نامنظمی در ساختماناصالح موضعی اجزای سازه که دارای عملکرد نامناسبی در اثر زلزله می باشند دانلود رایگان جزوه بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها
بطور کلی نامنظمی باعث ایجاد پدیده های خاص مانند پیچش در ساختمانها می شود که نسبت
به ساختمانهای منظم عملکرد ویژه ای دارند و بسته به نوع نامنظمی نوع تحلیل می تواند تغییر
یافته و روند تحلیل و طراحی سازه را دشوارتر نماید، بنابراین یك سازه زمانی عملکرد مطلوب
تری خواهد داشت که تا حد ممکن نظم را در سازه ایجاد دانلود رایگان جزوه بازرسی تعمیر و ترمیم سازه ها