نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی ۱ با جواب

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه اندیشه اسلامی ۱ با جواب

عقل و رابطه ی ایمان و عقل
خداشناسی فلسفی یا خردورزی یا مقایسه ایمان و عقل سـابقه ای طـولانی دارد سـابقه
این اندیشه به بلندای فکر تاریخ بشر است.
اندیشه حیات انسانی و تامل در مورد خدای عالم این دو جز یک مجموعه هستند.
در کنار الهیات عقلانی و الهیات وحیاتی هم مـورد توجـه دانـشمندان قـرار مـی گیـرد بخـش
قابل توجه فیلسوفان صرف پردازش یک نظام جامع الهیاتی می شود که بیشتر الهیات عقلانی
نام گرفته است.
کلام خواجه نصیر طوسی رنگ فلسفی می گیرد و دو علم با هم نزدیکتر می شوند.
و در قرون بعد فیلسوفان مغرب زمین هم تحت تـاثیر ایـن حرکـت بـه خداشناسـی فلـسفی
روی می آورند. متکلمانی مانند: آگوستین از نسبت ایمان بر عقل سخن می گویند.
در همین دوره این رشد از اصالت عقلی در فلسفه خبر می دهد.
آقای تومـاس آکیونـاس تـلاش مـی کنـد کـه از طریـق تبـین دقیـق قلمـرو عقـل و ایمـان یـک
سازگاری ارائه دهد.دانلود رایگان جزوه اندیشه اسلامی ۱ با جواب
الهیات عقلی بر الهیات وحیانی پیشی می گیرد.
جایگاه علوم عقلی در کنار علوم تجربی تثبیت می شود.
علی رغم سرزنش های بسیار متالهان بر منع کاربری عقـل و فلـسفه تـلاش زیـادی صـورت
گرفته بر معقول سازی باورهای دینی، علوم عقلی، فلسفی، منطق، ریاضیات جـان دوبـاره ای
می گیرند.
در اوایل دوران های شروع در کلام اسلامی هم خرد ستیزی تند اشاعره را در مشرق زمین
می بینیم.
متکلمانی مانند: توتولیـانوس یـا قـدیس برنـار ایـن تعـارض بـین مـسیحیت و فلـسفه را حـل
ناشدنی می دانستند.
عقل و وحی از هم جدا ناشدنی هستند.
رهیافت عقل گرایانه به دین بویژه در مغرب زمین در حوزه ی مسیحیت تا آنجـا پیـشرفت کـه
الهیات وحیانی اعتبار خود را از دست داد و رقیب به ظاهر بـی نظیـرش یعنـی الهیـات عقلانـی
جای آن را گرفت.دانلود رایگان جزوه اندیشه اسلامی ۱ با جواب
عقل استدلال گر با محدودیتهایی که دارد مشکلاتی را نیز بوجود می آورد مثلا:
اصل وجود خداوند به روش عقلی قابل اثبات نیست.
عقل و تجربه مجموعه ای را می سازد که علم ما در آنهاست.

انواع عقل:
١ -عقل ابزاری یا عقل استدلال گر به آن عقل جزیی نیز می گویند. ایـن عقـل قـوه
ی شناسایی پدیده های طبیعی را دارد.
٢ -عقل شهودی (عقل کلی) که به آن عقل غیر ابزاری هم می گویند معلومـات از
طریق علم تجربی بر پایه ی قواعد منطقی بدست می آید.

دانلود رایگان جزوه اندیشه اسلامی ۱ با جواب
اندیشه اسلامی ١
————————
٧
این عقل قوه ای است که می تواند حقایق امور ماوراء طبیعت را درک می کند.
عقل می تواند با وحی هماهنگ شود. از تلاقی دو حوزه عقل گرایی دینـی و تجربـه گرایـی
منطقی پدیده علم گرایی بدست آمد و در کنار این بستر مناسب اندیـشه تجربـه دینـی شـکل
گرفت تقسیم ایمان و عقل در تعریف اسلامی ایمان دینی مبتنی بر عقل است.
دین و عقل دو موهبت الهی است و خداداد است قرآن بر خردورزی و تعقـل تاکیـد مـی کنـد
در روایات اسلامی عقل را حجت باطنی و پیامبر را حجت ظاهری می دانند.دانلود رایگان جزوه اندیشه اسلامی ۱ با جواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *