دانلود رایگان جزوه اقلیم شناسی ایران

جزوه اقلیم شناسی ایران

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

هندسه ضد دانلود رایگان جزوه اقلیم شناسی ایران برای واکنش های E2 به ویژه در حلقه های سیکلو هگزان مهم است، جایی که هندسه صندلی یک رابطه صلب بین جانشین ها را بر روی اتم های کربن همسایه ایجاد می کند (بخش 4 8). نیاز ضد periplanar برای واکنش های E2 قانون Zaitsev را نادیده می گیرد و تنها در صورتی می توان در سیکل هگزان ها برآورده کرد که هیدروژن و گروه خروجی ترانس دیاکسیال باشند (شکل 11 19). اگر گروه خروجی یا هیدروژن استوایی باشد، حذف E2 نمی تواند رخ دهد.

شکل 11 19 نیاز هندسی برای واکنش E2 در یک دانلود رایگان جزوه اقلیم شناسی ایران جایگزین. گروه خروجی و هیدروژن باید هر دو محوری باشند تا حذف ضد پری پلانار رخ دهد.

کلر محوری: H و Cl ضد پری پلانار هستند

کلر استوایی: H و Cl ضد پری پلانار نیستند

هیچ واکنشی از این ترکیب وجود ندارد

حذف HCl از سواری های ایزومر منتیل و نئومنتیل کلو نشان داده شده در شکل 11 20 تصویر خوبی از این نیاز ترانس دو محوری را ارائه می دهد. نئومنتیل کلرید در واکنش با یون اتوکسید 200 برابر سریعتر از منتیل کلرید تحت حذف HCl قرار می گیرد. علاوه بر این، نئومنتیل کلرید 3 منتن به عنوان محصول اصلی آلکن تولید می کند، در حالی که منتیل کلرید 2 منتن تولید می کند.

شکل 11 20 کلر زدایی منتیل و نئومنتیل کلرید. (الف) کلرید نئومنتیل HCl را مستقیماً از ترکیب پایدارتر خود از دست می دهد، اما (ب) منتیل کلرید باید قبل از از دست دادن هیدروکلراید ابتدا به یک ترکیب انرژی بالاتر حلقه شود. مخفف “Et” نشان دهنده یک گروه اتیل است.

تفاوت در واکنش پذیری بین کلریدهای منتیل ایزومر به دلیل تفاوت در ترکیب آنها است. نئومنتیل کلرید دارای ترکیبی است که در شکل 11 20a نشان داده شده است، با گروه های متیل و ایزوپروپیل استوایی و کلر محوری – هندسه ای عالی برای حذف E2. از دست دادن اتم هیدروژن در C4 به راحتی رخ می دهد تا محصول آلکن جایگزین تر، 3 منتن، همانطور که توسط قانون Zaitsev پیش بینی شده است، ایجاد شود.
در مقابل، منتیل کلرید دارای ترکیبی است که در آن هر سه ترکیب فرعی استوایی هستند (شکل 11 20b ). برای دستیابی به هندسه لازم برای حذف، منتیل کلرید باید ابتدا حلقه ای را به یک ساختار صندلی با انرژی بالاتر برگرداند، که در آن هر سه جایگزین محوری هستند. حذف E2 سپس با از دست دادن تنها هیدروژن ترانس دیاکسیال موجود رخ می دهد که منجر به تولید منتن 2 غیر Zaitsev می شود. اثر خالص تغییر ساده در استریوشیمی کلر، تغییر 200 برابری در سرعت واکنش و تغییر کامل محصول است. شیمی مولکول توسط ترکیب آن کنترل می شود.