دانلود رایگان جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان

جزوه تایپ شده اصول بهداشت در محیط بیمارستان

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان

1-سوسکها بطور مستقیم در انتقال بیماریها نقشی ندارند اما به علت تغذیه از انواع مواد غذایی و رفت و آمد
روي ظروف غذا خوري و داخل لوله هاي فاضلاب و محلهاي کثیـف باعـث انتقـال عوامـل بیمـاري زا مثـل
باکتریها و تخم انگلها می شود .
2 -سوسک مقداري از مواد بلعیده شده را پس از هضم برمی گرداندن و مدفوع نیز همه جا پخش مـی کنـد
و از این طریق انتقال دهنده غیر مستقیم عوامل بیماریزا ست . در فضـولات و قسـمت هـاي مختلـف بـدن،
سوسک خانگی، انگلها و میکروبهاي زیادي مشاهده شده است . (مدفوع سوسک شبیه گلوله هاي کوچـک و
یا شبیه قطرات مرکب است) دانلود رایگان جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان
3 -سوسک ها بوي نامطبوع و تهوع آوري از خود خارج می سازند.
الف- بهسازي محیط :
– رعایت نظافت و بهداشت محل : اساسی ترین راه مبارزه با سوسک رعایت نظافت و بهداشت محـل مـی
باشد.
– کلیه شکاف هاي دیوارها کف سقف درزهاي بین پله ها…. با سیمان و مصالح دیگر پر شود .
– بند کشی بین کاشی ها و بین دیوار و کف و حاشیه قرنیزها اصلاح شود .
– چهارچوب دربهاي فرسوده تعویض گردد.
– جمع آوري حمل و دفع بهداشتی زباله
– جلوگیري از ریخت و پاش مواد غذائی و انبار کردن مواد غذایی دانلود رایگان جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان
– حذف کارتن و شانه هاي مقوائی تخم مرغ
– عدم استفاده از روزنامه یا پلاستیک جهت پوشاندن کف کابینتها
ب: مبارزه فیزیکی:
– پوشاندن مجاري فاضلاب با توري مناسب و استفاده از توري ریز در مدخل هواکش و دهانـه لولـه هـاي
فاضلاب
– استفاده از درپوش مخصوص براي چاهها و چاه بندها براي سوراخ توالت ها
– نصب توري ریز در پشت بامها و پنجره ها
ج- مبارزه شیمیایی: دانلود رایگان جزوه اصول بهداشت در محیط بیمارستان

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.