دانلود رایگان جزوه ازمایشگاه اسیب شناسی

دانلود رایگان جزوه ازمایشگاه اسیب شناسی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه ازمایشگاه اسیب شناسی

جهت کار با این نمونه ها باید گان و پوشش های محافظتی کارکنان یکبار مصرف بوده پس از استفاده اتو کلاو
شده ) در حرارت 119 تا 112 درجه سانتیگراد به مـدت یـک سـیکل 11 دقیقـه ای یـا شـش سـیکل متـوالی
هـر یـک بـه مـدت 1 دقیقـه ( سـپس دفع گردند و حتی المقدور از لوازم ابزار پلاستیکی یکبار مصرف استفاده
شود و بعد به صورت پسماند خشک آنها را دفع نمود .
– در پروسسینگ نمونه های آلوده به پریون به علـت عـدم امکـان آلـودگی زدایـی نبایـد از تیشوپروسسـور
اسـتفاده شـود ایـن نمونـه هـا را بایـد به روش دستی پروسس نمود.
– ابزار وسـایل مـورد اسـتفاده پـس از مصـرف بایـد در محلـول هیپوکلریـت سـدیم 2 %بـه مـدت یـک سـاعت
غوطـه ور شـده سـپس بـا آب بخوبی شستشو گردند و اتـوکلاو شـوند . وسـایلی را کـه نمـی تـوان اتـوکلاو
نمـود بایـد بـه مـدت یـک سـاعت مکـررا بـا محلـول هیپوکلریـت سدیم 2 %مرطوب نمود و پس از آن جهت
از بین بردن بقایای هیپوکلریت مورد استفاده به نحو مناسب شستشو گردند. پسماند های مایع آلوده به پریون
هـا را نیـز بایـد بـا اسـتفاده از محلـول هیپوکلریـت سـدیم 2 %حـداقل بـه مـدت یـک سـاعت آلـودگی دانلود رایگان جزوه ازمایشگاه اسیب شناسی
زدایـی نمود.
خطرات ناشی از مواد شيميايی مورد استفاده:
هر یک از مواد شیمیایی باید در ظروف مناسب دردار وغیـر قابـل نشـت قـرار داشـته باشـند و بـر روی ظـرف،
نـام مـاده، تـاریخ تهیـه، انقضـاء ) در موارد مقتضی( نشانه یا علامت خطر ) در صورت لزوم ( درج شده باشد.
در مورد مواد شیمیایی مورد اسـتفاده در بخـش آسـیب شناسـی تشـریحی نیـز ماننـد سـایر بخـش هـا در
آزمایشـگاه بایـد بـه نـوع مـاده و خطراتـی که ایجاد می نماید توجه نمود. مکان نحوه نگهداری و انبارش هر
یک از مواد بایـد بـر اسـاس اطلاعـات منـدرج در برگـه شناسـایی ایمنـی آنهـا بـوده و اطلاعـات فـوق بایـد
دراختیار کارکنان قرارگیرد.
در چیـدمان نگهـداری مـواد شـیمیایی بایـ بـه ماهیـت خطـرات هـر مـاده )خورنـده، توکسـیک، کارسـینوژن، دانلود رایگان جزوه ازمایشگاه اسیب شناسی
قابـل اشـتعال، قابـل انفجار( توجه نمود. از کنار هم قرار دادن موادی کـه قـدرت تبخیـر بـالایی دارند، بخـارات
ناشـی از آنهـا قابـل اشـتعال یـا انفجـار اسـت یـا احتمال ایجاد ترکیبات شیمیایی خطرناک جدیدی را با مواد
مجاور دارد اجتناب نمود.
از دیگر اصول مهم توجه بـه حجمـی از مـواد شـیمیایی اسـت کـه در بخـش نگهـداری میگردنـد . توصـیه
مـی گـردد بـا توجـه بـه خطـرات این مواد، حجم نگهداری شده با در نظر گرفتن حجم مورد نیاز تعیین گردد دانلود رایگان جزوه ازمایشگاه اسیب شناسی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.