دانلود رایگان نمونه سوالات ریاضی مهندسی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تابع ( ) = x f y نامند هر گاه داشته باشيم را يك تابع زوج مي = − ( ) ( ) x x f
يعني نسبت به محور y ها متقارن باشد تابع ( ) = x f y نامند هر گاه داشته باشـيم را فرد مي
− = − ( ) ( ) x f x f يعني نسبت به مبدأ متقارن باشـد بـه عنـوان مثـال = x y
2
تـابع زوج و دانلود رایگان نمونه سوالات ریاضی مهندسی
sin = x y.

 

كند كه چه نوع تـابع داراي بـسط بـه پردازيم كه شرايطي را اعلام مي اكنون به قضيه زير مي

از ضابطه توابع بالا مشخص بود كه آنها متناوب هستند ، ولي در رشته
دهنـد شويم كه ضابطه آنها متناوب بودن را نشان نمي بعضي وقتها با توابع متناوبي روبرو مي
. هستند اي است كه آنها متناوبولي تعريف توابع به گونه
:گيريم به عنوان مثال توابع زير را در نظر