دانلود رایگان نمونه سوالات حسابداری پیشرفته ۲ با جواب تشریحی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -ادغام
اگر دو شرکت فرض شرکت الف و ب وجود داشته باشد بعد از ترکیب فقط شرکت ب را داشته باشیم، به آن اطلاق
میگردد که در اینجا شرکت الف حذف گردیده است.
2 -تلفیق
اگر دو شرکت الف و ب را داشته باشیم و هر دو شرکت حذف گردد و شرکت جدید به نام ج پدید آید به آن تلفیق
میگویند.
3 -تحصیل
در تحصیل هر دو شرکت شخصیت حقوقی خود را حفظ نموده و همچنان وجود داشته که ما صورتهای مالی تلفیقی
برای آنها تهیه مینماییم و در این شکل و روش هیچ شرکتی حذف نخواهد شد.

انواع شکل شرکت دانلود رایگان نمونه سوالات حسابداری پیشرفته ۲ با جواب تشریحی
شرکت اصلی (مادر): شرکتی که سهام دیگر شرکت را خریداری نموده است و همان خریدار میباشد.
شرکت فرعی: شرکتی که سهامش را فروخته است و همان فروشنده سهام میباشد.

صورتهای مالی تلفیقی
صورتهای مالی تلفیقی که شرکت اصلی تهیه مینماید در بر گیرنده هم صورت مالی خود شرکت اصلی و هم
صورتهای مالی شرکتهای فرعی میباشد که سهامداران شرکتهای اصلی ذینفعان آن بوده و از شرکت اصلی مطالبه