سوالات اشنایی با قوانین کسب و کار با پاسخ تشریحی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان سوالات قوانین کسب و کار

مهارت برنامه ریزی
برنامه ریزی در زندگی روزانه هر انسانی به عنوان موجودی است که در حصار مسائل و مشکالت زندگی محاصره
میباشد.فقط با برنامه ریزی و تعیین اهداف موردنظر و روشهای دستیابی به انها در زمان مشخصی اعم از کوتاه مدت
میتوان در جهتی صحیح حرکت نمود.برنامه ریزی اصوال یک نگرش و راه زندگی است که متضمن تعهد به عمل بر
مبنای اندیشه و تفکر اینده نگر تصمیم قاطع در اجرای امور منظم و مداوم بوده و بخشی انفکاک ناپذیر حرکت انسان در
طول سال محسوب میگرددو برنامه ریزی در سازمانها رکن اساسی هرگونه اقدام و حرکتی میباشد و عاملی است برای
تبدیل تبدیل به نتایج پیش بینی شده .
برنامه‌ريزی‌عبارتست‌از:
تعیین اهداف و یافتن راه وصول به ان و تصمیم گیری و تصمیم سازی در مورد اینکه چه راههایی باید
صورت گیرد و طراحی وضعیت مطلوب برای اینده و انتخاب راهها و وسایل رسیدن به ان و طراحی
عملیاتی و اجرایی بر مبنای شیوه هایی که در اهداف مشخص شده است.در نگرش دیگر برنامه ریزی
عبارتست از:دست یافتن به هدف مورد نظر.فرایند برنامه ریزی از هفت عنصر تشکیل شده
شامل:ماموریت سازمانی و تحلیل استراتژیک و استراتژیها و اهداف بلند مدت و برنامه ریزی تلفیقی و
براوردهای مالی و خالصه اجرایی. دانلود رایگان سوالات قوانین کسب و کار
مهم ترین نقش برنامه ریز تمرکز همه فعالیت های برنامه ریزی روی جهت گیری کلی سازمان مورد نظر
از مبدا به مقصد نهایی که همان تصویر وضعیت انی مورد انتظار و چشم اندازهای موفقیت و استراتژی
های سازمانی هستند میباشد.برنامه ریزی فرایندی است زمانبند و نباید اجازه داد بدون تفکر وسیع و عمیق
و همه جانبه و تجزیه و تحلیل مورد نیاز و به اختصار و سریع انجام شود. دانلود رایگان سوالات قوانین کسب و کار
برنامه ریزی یکی از مهمترین وظایف مدیریت است چه در سطح مدیران عالی و چه در سطح مدیران
اجرایی و چه در میان کارکنان موسسات.یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده میتواند در باال بردن
راندمان و کارایی کارکنان و ارتقائ بهره وری سازمانها و با ساده کردن روش های کار سبب خوشحالی
کارکنان و افزایش انگیزه شان برای کار بهتر نقش بسیار موثری داشته باشد.
از نخستین مراحل در برنامه ریزی دست یافتن به توافق مقدماتی بر سر کوشش های برنامه ریزی و
مراحل عمده ان بین تصمیم گیرندگان کلیدی و مدیران فکری جامعه است.
هدف‌از‌برنامه‌ريزی
۱)افزایش احتمال رسیدن به هدف از طریق تنظیم فعالیتها
۲)افزایش منفعت اقتصادی از طریق مقرون به صرفه ساختن عملیات
۳)متمرکز شدن بر طریق دستیابی به مقاصد و اهداف و احتراز از انحراف از مسیر
۴)مهیا ساختن ابزاری بر کنترل
5 دانلود رایگان سوالات قوانین کسب و کار مراحل‌مختلف‌برنامه‌ريزی
۱-تعيين‌هدف)اولویت هدفها-زمان-ترکیب(
۲-پيش‌بينی}مدت‌زمان‌فعاليت)کوتاه مدت-میان مدت-بلندمدت(ميزان‌ذخاير‌مالی{
۳-قابل‌اجرا‌نمودن‌از‌راه‌بودجه‌بندی)اموزش-انتخاب اصلح افراد-کنترل(
۴-اتخاذ‌تصميمات‌که‌فعاليت‌سازمان‌را‌در‌راه‌نيل‌به‌هدف‌مطلوبرهبری‌نمايند:انعطاف پذیری-قابلیت
درک-ایجاد هماهنگی-اخالقی بودن تصمیمات