دانلود رایگان سوالات تشریحی اصول سرپرستی با جواب

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان سوالات تشریحی اصول سرپرستی با جواب

هربانی: براي ایجاد دوستی و محبت، به علائق افراد پاسخ مناسب بدهید ، دوستی را با دوستی پاسخ دهید
، در برابر رفتارهاي غلط واکنش مناسب نشان دهید. با رعایت روابط انسانی صمیمیت لازم میان افراد ایجاد
می گردد.
طریقه رفتار با فرد جدید بنویسید
1 -رفتار صمیمی و دوستانه
2 -نشان دادن علاقه به فرد
3 -شرح کار
4 -نشان دادن محل کار
5 -معرفی به همکاران
6 -آموزش فرد
7 -مراقبت مداوم و غیر مستقیم دانلود رایگان سوالات تشریحی اصول سرپرستی با جواب
8 -آموزش حین کار(آموزش ضمن خدمت)
روشهاي آموزش را بنویسید
1 -آموزش حین کار OJT – Training Job the On مربی یا سـرپرست بر کار فرد نظارت و روش صحیح
کار را یاد میدهد – این روش ساده و کاربردي است عیب آن اینکه به استعداد فراگیر توجه نمیشود
2 -آموزش در شـرایط مشـابه، قبل از شروع کار – مزیت اینکه قبل از شروع بکار بتعداد زیادي میتوان آموزش
داد لطمه اي به فرایند کار وارد نمیکند – عیب اینکه ابزار و ماشین آلات خاص آموزشی لازم دارد
3 -روش تجربی( اسـتاد ، شـاگردي) فراگیر طی مدتی با مشاهده دقیق رفتار استاد به کار آشنا میگردد. مزیت
اینکه از نزدیک با کار آشـنا میشود عیب این روش اینکه بر پایه تجربه فرد استوار است و ممکن است زمان
زیادي طول بکشـد روشـی طولانی پرزحمت و با بازده کم اسـت.سرپرستان که فاقد اطلاعات و اقتدار لازم
باشند از این روش استفاده میکنند.
4 -روش ترکیبی – آموزش بیانی و آموزش تجربی ترکیب میگردد یعنی هم با توضـیح و هم در عمل به فراگیر
آموزش داده میشود این روش قابل قبول است ولی عیب اینکه به استعداد فراگیر توجه نمیشود
5 -روش بیانی (شـفاهی): براي مواردي که هدف آشنایی و توجیه با کار و بالا بردن سطح آگاهی است این روش
مفید اسـت. مزیت اینکه روشـی ارزان و سـاده است . عیب اینکه یک سویه بودن و برداشتهاي متفاوت و
رسمی بودن و محدود بودن میزان مشارکت دانلود رایگان سوالات تشریحی اصول سرپرستی با جواب
6 -روش بحث گروهی: مطلب بوســیله معلم ارائه میگردد و فراگیران با گفتگو و بحث و بررســی به کندو کاو
میپردازند ( در دو شـیوه بحث هدایت شده توسط مربی و بحث آزاد توسط فراگیران و مربی رهبري میکند )
براي افراد جدید و کم تجربه خوب است مهارت مربی و رهبري و متانت او بسیار مهم است
7 -روش ورقه تجزیه کار – کار به بخشـهاي مختلف تجزیه میشـود و مربی هر بخش را تشـرح میکند و بعد از
اتمام یک بخش بسراغ بخش بعدي میرود. هیچ نکته اي فراموش نمیشود. بخشهاي مختلف کار بهمراه نکات
مهم و ایمنی و نکاتی که باعث بهبود کار میگردد بهمراه استفاده از حواس ده گانه توضیح داده میشود
8 -روش گردش علمی –
9 -روش حل مسئله دانلود رایگان سوالات تشریحی اصول سرپرستی با جواب