سوالات آشنایی با دفاع مقدس با جواب تشریحی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان سوالات آشنایی با دفاع مقدس 1 صبح روز سوم، دو تیپ گارد ریاست جمهوری به ارتفاع 167 پاتک کرد، پس از یک درگیری سخت
ارتفاع مذکور را تصرف کرد. به همین خاطر، نیروهای خودی مستقر در این منطقه حدود 177 متر عقب آمدند.
در ادامه عملیات، رزمندگان از محورهای قلعه کهنه و فرخ آباد به طرف تپه های غالمی و پاسگاه دراجی حرکت
کرده ضمن پاکسازی کامل منطقه، تعداد زیادی از نیروهای دشمن را به اسارت درآوردند.
در جریان مرحله چهارم عملیات، که از ساعت 16 روز 61/6/6416 آغاز شد، با ورود قوای خودی به روستای
فیروز آباد، دشمن عقب نشینی کرد. سپس، خاکریزی از فیروزآباد تا یال های ارتفاعات قالویزان احداث کردند. دانلود رایگان سوالات آشنایی با دفاع مقدس
درگیری، همچنان در اطراف ارتفاعات 114 ادامه داشت و دشمن، فشاری قابل مالحظه در نقاط مختلف وارد
کرده، تنها ارتفاعات فوق را در تصرف خود نگه داشته بود. حدود ساعت 2 صبح روز چهارم )64/6/6416 )پاتک
شدید دشمن روی ارتفاعات قلعه آویزان – به منظور تصرف قله 177 – شروع شد؛ لیکن با مقاومت و حمالت پی
در پی قوای خودی، این پاتک شکست خورد.
در روز پنجم، ارتفاع 167 مجددا به تصرف نیروی خودی درآمد و در سحرگاه روز ششم نیز رزمندگان در مرحله
پنجم عملیات با حمله به ارتفاع 114 ،ضمن تامین اهداف تعیین شده، قرارگاه تاکتیکی لشکر 62 زرهی عراق را
به تصرف درآوردند. دانلود رایگان سوالات آشنایی با دفاع مقدس
در تاریخ 68/6/6416 ،عالوه بر تصرف باقی مانده یال های غربی ارتفاع 114 ،قرارگاه تاکتیکی تیپ 16 مکانیزه
عراق منهدم و فرمانده آن به همراه تعدادی دیگر اسیر شد.
ارزیابی عملیات کربالی 1
عملیات موفق کربالی یک، پایانی بود بر استراتژی دفاع متحرک عراق و نیز نقطه شروع امیدوار کننده ای برای
نیروهای خودی جهت انجام عملیات محدود ایذایی.
منفعل کردن سیاست تهاجمی عراق، هدف عمده ای بود که نیروها به خوبی توانستند به آن دست یابند.
سرعت عمل، اعتقاد یگان ها، حفاظت عملیات، فریب دشمن، تناسب نیروها با طرح عملیات، انجام کارهای
مهندسی الزم و … از جمله عوامل بارز و موثر در این عملیات بود. دانلود رایگان سوالات آشنایی با دفاع مقدس
نتایج عملیات
طی این عملیات، منطقه ای به وسعت 626 کیلومتر مربع از خاک ایران و نیز عراق شامل شهر مهران و
روستاهای اطراف آن، جاده دهلران – مهران – ایران ، ارتفاعات حساس و سرکوب قالویزان و حمرین و نیز دو
پاسگاه مرزی آزاد شد. هم چنین عقبه های دشمن از جمله شهرهای بدره و زرباطیه در دید و تیر قوای خودی
قرار گرفت دانلود رایگان سوالات آشنایی با دفاع مقدس