دستور کار آزمایشگاه خون شناسی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان دستور کار آزمایشگاه خون شناسی

اهش تعداد سایت های آنتی ژنی بر روی سلول ها و تضعیف واکنش های سرولوژیکی و بانک خون
– کاهش عیار میلوپراکسیداز در لکوسیتها و ایجاد خطا در بررسی ها سیتوشیمی سول ها
– بشرط آلوده نبودن خون، میزان هموگلوبین تا چند روز ثابت و پایدار باقی می ماند.
– نگهداری خون در دمای 4 درجه سانتیگراد، تغییرات قابل توجهی در MCV و سایر اندکس ها ایجاد نمیکند.
بنابراین با توجه به موارد فوق، تهیه هر چه سریعتر گسترش توصیه میشود. در گسترش های تهیه شده از خون تازه بدون
ضدانعقاد، تجمع پالکتی مشاهده میشود و بنابراین برای کنترل شمارش و یا تخمین تعداد پالکتها، نمونه مناسبی محسوب
نمیشود.
اهمیت و تأثیر مخلوط کردن خون قبل از انجام آزمایش و بخصوص زمانی که نمونه از قبل نگهداری شده، باید مورد تأکید قرار
بگیرد. آنالیز نمونه سرد، هیستوگرام های ناهنجار ایجاد میکند و از این رو بایستی نمونه خون ابتدا به دمای اتاق برسد و سپس
آنالیز شود. برای آنالیز نمونههایی که دارای آگلوتینین سرد هستند، نخست باید خون را به دمای 33 درجه رساند و سپس به
آنالیزور داد.
دستورکار آزمایشگاه خونشناسی دانلود رایگان دستور کار آزمایشگاه خون شناسی
9

3
دستور کار آزمایشگاه خونشناسی
آزمایشات پایه و شمارش دستی سلولها
1 بطور معمول در یکسری آزمایشات درخواستی توسط پزشک، بندرت ممکن است به آزمایش CBC
برنخوریم. همانگونه که از دانلود رایگان دستور کار آزمایشگاه خون شناسی
نامش پیداست، بمعنی شمارش تمام سلولها، تعیین درصد لکوسیتها، اندازهگیری هموگلوبین و هماتوکریت و تعیین تمام
اندکس های گلبول قرمز میباشد. تمامی موارد ذکر شده، امروزه توسط دستگاههای سلکانتر بطور اتوماتیک شمارش و
اندازهگیری میشوند. با این وجود آگاهی از روشهای دستی انجام آزمایشات و همچنین آشنایی با محدودیت های این روشها
برای هر تکنولوژیست آزمایشگاهی، امری ضروری میباشد. ضمن اینکه شمارش سلولها در مایعات بدن به روش اتوماتیک نیاز
به دستگاههای پیشرفته و گران قیمت دارد و بنابراین در اکثر مراکز تشخیصی، از روشهای دستی برای شمارش گلبولهای
قرمز و سفید در مایعات بدن استفاده میشود.
شمارش دستی سلولهای خونی دانلود رایگان دستور کار آزمایشگاه خون شناسی
شمارش گلبولهای سفید به روش دستی، جایگزین مناسبی برای دستگاههای سلکانتر میباشد ولی برای شمارش گلبولهای
قرمز و پالکتها کاربرد چندانی نداشته و ممکن است با خطای باال همراه باشد. زیرا که در شرایط معمول در آزمایشگاه برای
شمارش دستی، حدود 400 گلبول قرمز شمارش شده که موجب عدم دقت باال در شمارش این سلولها خواهد شد.
2 روش پیشنبب برای شمارش دستی سلولهای خونی، استفاده از الم هموسیتومتر
3( نئوبار اصالح شده
( میباشد. علت این امر
این است که سلولها بصورت واقعی مشاهده شده و تفکیک آنها از ذرات گرد و غبار و غیرسلولی، امکان پذیر بوده و این ذرات
دیگر به عنوان سلول شمارش نمیشوند دانلود رایگان دستور کار آزمایشگاه خون شناسی