دانلود رایگان دستور کار آزمایشگاه اپتیک

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان دستور کار آزمایشگاه اپتیک

نور يك موج الكترومغناطيسي است. طول موج امواج الكترومغناطيسي كه روي حس بينايي انسان اثر مي گذارند بين 4 تا 7 ميكرومتر
قرار دارند. موقعي كه اندازة مانع يا روزنه اي كه در مسير امواج قرار مي گيرند خيلي بزرگتر از طول موج نور باشند امواج با دقت
خيلي زيادي روي خط مستقيم منتشر مي شوند.
دربرخورد نور با سطوح صاف و صيقلي كه زبري سطح نسبت به طول موج نور كوچك باشد پديـدة بازتـابش مـنظم رخ مـي دهـد .
قوانين بازتابش نور عبارتند از (شكل 1)الف)): دانلود رایگان دستور کار آزمایشگاه اپتیک
1 -پرتوهاي تابيده و بازتابيده و خط عمود بر سطح بازتاب دهنده در نقطة تابش در يك صفحه واقعند.
2 -زاوية تابش و بازتابش براي همة رنگها و هر نوع محيطي با يكديگر برابرند.
در برخورد نور با يك ديوپتر (مرز بين دو محيط شفاف) قوانين شكست عبارتند از (شكل 2 🙁
1 -پرتوهاي تابيده و شكسته و خط عمود بر سطح شكاننده در نقطة تابش در يك صفحه واقعند.
2 -رابطه بين زواياي تابش و شكست از قانون اسنل- دكارت به دست مي آيد دانلود رایگان دستور کار آزمایشگاه اپتیک