جزوه تایپ شده حقوق املاک پیشرفته

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه قوق املاک پیشرفته

نحوه صدور سند : برای صدور سند ابتدا نماینده ی آن دستگاه که متصرف ملک می باشد دعوت می گردد در
صورتیکه پس از وصول دعوتنامه ، نماینده ی دستگاه ، مراجعه نمایید ، یا اعالم پاسخ ننماید ، و با انقضای 2
ماه از ابالغ دعوتنامه و عدم مراجعه یا ارسال پاسخ ، متخلف یا متخلفین به مدت 3 ماه تا 1 سال توسط هیئت
های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی که انفصال موقت محکوم می شوند . در صورت تکرارند
متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می گردند.
موسسات عمومی غیردولتی مانند شهرداری – دهیاریها
اراضی دولتی ، عمومی ، ملی ، منابع طبیعی و موات ) زمینی که کاربری ندارد ( از این قانون مستثنا می
باشند. دانلود رایگان جزوه قوق املاک پیشرفته
اراضی دولتی : اراضی زمین شهری
اراضی : پارک منابع طبیعی : مرتع
ملی سال 1342 اداره ثبت از طریق کشور ، آسمان کلیه اراضی که در سطح کشور ایران است داد.نقشه هویت
گرفته است. میگه خونه شما آنجاست . پشت سند کروکی نقشه را گذاشته اند . خانه مشخص شده زمین هایی
که در حومه ی شهرها هستند زمین شهری بوده و زمین ملی هستند .
حقوق کاداستر دانلود رایگان جزوه قوق املاک پیشرفته
کاداستر یا حد نگاری ، عبارتست از نقشه ی حاوی اطالعات فنی و حقوقی اموال غیر منقول می باشد ، حد
نگاری ، یک مفهوم فنی و یک کفهوم حقوقی دارد.
کاداستر ، ریشه ی لغوی یونانی داشته ، به عبارتی کاپیتاستروم به معنای سرانه و دفتر یادداشت می باشد.
در فرهنگ لغات آکسفورد ، وازه ی کاداستر ، منتسب به فرانسه و از فرانسه به یونان قدیم است به معنای ثبت
قطعات زمین و دارایی های غیر منقول کشور در نقشه ای موسوم به نقشه کاداستر است .
برای اولین بار در قانون برنامه پنج ساله توسعه ی کشور مصوب 89 و در تبصره ی بند 2 از قسمت ) ح ( ماده
12 ، قانونگذار بعد از بکار بردن عبارت حد نگاری از داخل پرانتز از عبارت کاداستر استفاده کرده است . حد
تعریف قانونی کاداستر ، به مفاهیمی همچون حدنگاری ) کاداستر ( حدنگاری ) عملیات کاداستر ( ، نظام جامع
، نقشه ی حدنگار بر می خوریم . دانلود رایگان جزوه قوق املاک پیشرفته
اطالعات فهرست شده ی مربوط به قطعات زمین که مشخصه های زمین مانند ) اندازه – کاربری – مشخصات
ثبتی یا حقوقی و رقومی ) رقم ( بصورت نقشه بزرگ مقیاس تنظیم شده است وقتی این اطالعات به صورت
فنی و حرفه ای مورد کاربرد در عملیات تصویربرداری بصورت زمینی ، دریایی ، هوایی ، ماهواره ای و یا تهیه
نقشه ، مورد بهره برداری قرار می گیرد ، حد نگاری گفته می شود.
تعریف نظام جامع
سامانه اطالعات رایانه ای مکان محوری است که کلیه اطالعات حدنگاری در آن ثبت می شود . دانلود رایگان جزوه قوق املاک پیشرفته