دانلود رایگان جزوه فارماکولوژی کلیه

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه فارماکولوژی کلیه

در این قسمت یک سیستم کوترانسپورت سدیم/پتاسیم/کلر در ناحیه لومن ادراری وجود دارد که سدیم و پتاسیم
و کلر را از ادرار خارج کرده و وارد فضای میان بافتی میکند و سبب رقیق شدن ادرار می شود. در ناحیه بازال یک
پمپ سدیم/پتاسیم ATPase وجود دارد.همچنین در این ناحیه سیستم پتاسیم/کلر وجود دارد.در ناحیه لومن
ادراری کانال پتاسیمی وجود دارد که پتاسیم را وارد ادرار می کند و درمقابل کاتیون های دوظرفیتی مثل کلسیم
و منیزیوم بازجذب می شوند.
باتوجه به شکل 3 ، پتاسیم از فضای بین بافتی و از فضای لومن ادراری وارد سلول می شود و میزان پتاسیم به
صورت LOAD OVER می شود.برای جبران این ازدیاد بار+ ، پتاسیم وارد ادرار شده و به جای آن یکسری کاتیون
بازجذب می شوند. دانلود رایگان جزوه فارماکولوژی کلیه
در شرایطی که بیمار داروی فورزماید را مصرف کند،در ناحیه لومن ادراری،این دارو کوترنسپورت سدیم/پتاسیم/کلر
را مهار می کند.با مهار کوترانسپورت،میزان پتاسیم داخل سلولی کاهش پیدا می کند و در نتیجه پتاسیم کمتری
از کانال خارج می شود که در نهایت کاتیون های دو ظرفیتی مثل کلسیم و منیزیوم باز جذب نمی شوند.پس با
مصرف فورزماید شاهد حضور کلسیم در ادرار هستیم. دانلود رایگان جزوه فارماکولوژی کلیه