دانلود رایگان جزوه صورت مغایرت بانکی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود رایگان جزوه صورت مغایرت بانکی

2 -عملیاتی که در دفاتر بانک ثبت شده ولی هنوز در دفاتر واحد تجاري ثبت نشده:
الف) برداشت هاي بانک از حساب موسسه: بانک مبالغی بابت کارمزد خود در قبال وصول وجه چک-
برات،سفته-کارمزد دیرکرد و هزینه واخواست(تنزیل)از حساب موسسه برداشت میکند(کم)میکند و جهت
اطلاع موسسه اعلامیه بدهکار ارسال مینماید حال اگر اعلامیه بدهکار تا تاریخ تهیه صورتحساب به
موسسه نرسیده باشد موسسه این کاهش را ثبت نکرده زیرا موسسه بعد از دریافت اعلامیه ثبت لازم را
انجام میدهد.در نتیجه بین دو صورتحساب مغایرت وجود دارد. دانلود رایگان جزوه صورت مغایرت بانکی
ب) وجوه دریافتی توسط بانک به حساب موسسه:گاهی بانک مبالغی را به حساب موسسه واریز
میکند و جهت اطلاع موسسه اعلامیه بستانکار ارسال میکند از این نوع مبالغ میتوان وجوهی که مشتریان
موسسه به حساب جاري بانک واریز میکنند یا وصول وجه سفته هایی که توسط موسسه جهت وصول در
اختیار بانک قرار گرفته نام برد به این دلیل که اعلامیه بستانکار به موسسه نرسیده در نتیجه در دفاتر
موسسه ثبت لازم انجام نشده دانلود رایگان جزوه صورت مغایرت بانکی
ج) اشتباهات: همانند دفاتر موسسه حسابدار بانک نیز ممکن است طی عملیات ثبت اشتباهی نظیر
اعداد و ارقام و یا اشتباه در برداشت از حساب و ثبت در حساب دیگر را انجام دهد این نوع اشتباهات
بایستی توسط بانک اصلاح شود. دانلود رایگان جزوه صورت مغایرت بانکی